Câu đối: Trí huệ thăng thiên ....

 智慧升天巧語花言污古剎

慈悲落地安身利己穢空門

 

Trí huệ thăng thiên, xảo ngữ hoa ngôn ô cổ sát

Từ bi lạc địa, an thân lợi kỉ uế không môn

 

                                                                                             Huỳnh Chương Hưng

                                                                                             Quy Nhơn 06/5/2021

 

Previous Post Next Post