Dịch thuật: Trúng thánh nhân

 

TRÚNG THÁNH NHÂN (1) 

         Tào Tháo 曹操hạ lệnh cấm rượu, bách quan trong triều ngoài nội đều nghiêm túc tuân thủ.

          Thượng thư lang Từ Mạo 徐邈lén uống, uống đến độ say mèm. Viên quan Hiệu sự phụ trách việc giám sát duy trì trật tự là Triệu Đạt 赵达đến hỏi Từ Mạo công việc của Thượng thư tào, Từ Mạo đáp rằng: “Trúng thánh nhân” 中圣人.

          Viên quan Hiệu sự đem chuyện đó tấu báo Tào Tháo, Tào Tháo nghe qua cả giận. Độ Liêu Tướng quân Tiên Vu Phụ 鲜于辅 tâu rằng:

          - Bình thường, tửu hán gọi rượu trong là “thánh nhân” 圣人, gọi rượu đục là “hiền nhân” 贤人, Từ Mạo bản tính cẩn thận, nay chỉ là ngẫu nhiên uống say, nên nói bậy.

          Tào Tháo gật gật đầu, miễn dùng hình phạt.

          Tào Phi 曹丕xưng đế, phế Hán kiến Nguỵ. Từ Mạo vẫn được Văn Đế Tào Phi trọng dụng như cũ, làm quan đến chức Tiều Tướng 谯相, Bình Dương Thái thú 平阳太守, An Bình Thái thú 安平太守, Dĩnh Xuyên điển y Trung lang tướng 颍川典衣中郎将, chính tích nổi bật. Khi Từ Mạo nhậm chức Hứa Xương 许昌, có một lần, Nguỵ Văn Đế Tào Phi đến Hứa Xương thị sát, Từ Mạo cung kính tiếp đãi. Văn Đế Tào Phi cười hỏi Từ Mạo:

          - Có còn “trúng thánh nhân” nữa không?

          Từ Mạo áy náy, tự giễu nói rằng:

          - Vi thần ham thích rượu, không thể tự răn mình, thường lén uống; nhưng, vi thần nhân đó mới có được sự tri ngộ của bệ hạ.

          Tào Phi cả cười.

Chú của người dịch

1- Trúng thánh nhân 中圣人: Cũng gọi là “trúng thánh” 中圣 , chỉ việc uống rượu say, ẩn ngữ của say rượu. Điển xuất từ Tam quốc chí – Nguỵ thư – Từ Mạo truyện 三国志 - 魏书 - 徐邈传, người đương thời nhân vì tị huý chữ “tửu”, nên gọi rượu trong là “thánh nhân” 圣人, gọi rượu đục là “hiền nhân” 贤人.

                                                              Huỳnh Chương Hưng

                                                            Quy Nhơn 05/4/2021

Nguồn

HOÀNG TRIỀU ĐIỂN CỐ KỈ VĂN

皇朝典故纪闻

Tác giả: Hướng Tư 向斯

Bắc Kinh: Trung Quốc văn sử xuất bản xã, 2002

Previous Post Next Post