Dịch thuật: Tam Mao Chân Quân là ba vị thần tiên nào

 

TAM MAO CHÂN QUÂN LÀ BA VỊ THẦN TIÊN NÀO

          Tam Mao Chân Quân 三茅真君 là hợp xưng ba anh em Mao Doanh 茅盈, Mao Cố 茅固 và Mao Trung 茅衷, người Hàm Dương 咸阳 thời Hán Cảnh Đế 汉景帝.

          - Mao Doanh茅盈, tự Thúc Thân 叔申, rời nhà từ bỏ người thân, trước tiên vào Hằng sơn 恒山 tu đạo, sau ẩn cư tại Cú Khúc sơn 句曲山 (tức Mao sơn 茅山).

          - Mao Cố茅固, tự Quý Vĩ 季伟, đậu Hiếu liêm thời Cảnh Đế 景帝, làm quan tới chức Vũ uy Thái thú 武威太守, sau làm Chấp kim ngô 执金吾.

          - Mao Trung茅衷, tự Tư Hoà 思和. Năm Địa Tiết 地节thứ 2 đời Hán Tuyên Đế 汉宣帝 (năm 68 trước công nguyên) làm Lạc Dương lệnh 洛阳令, sau bái làm Ngũ quan đại phu 五官大夫, Tây Hà Thái thú 西河太守.

          Theo truyền thuyết, Mao Doanh xuất gia học Đạo, phục khí nhị truật 服气饵术 (1), trải qua hơn 30 năm, cuối cùng đắc Đạo. Thế là trở về nhà, dùng tiên thuật khuyên hai người em học Đạo. Hai người em bèn từ quan theo Mao Doanh vào Mao sơn. Ba người mỗi người cưỡi một con hạc trắng, chia ra ba nơi dừng lại. Người đời gọi núi mà Mao Doanh dừng lại là Đại Mao Quân sơn 大茅君山, núi mà Mao Cố dừng lại là Trung Mao Quân sơn中茅君山, núi mà Mao Trung dừng lại là Tiểu Mao Quân sơn小茅君山. Người đời truyền nhau là Thái Thượng Lão Quân 太上老君 bái Mao Doanh làm Tư Mệnh Chân Quân 司令真君, Mao Cố làm Định Lục Chân Quân 定箓真君, Mao Trung làm Bảo Sinh Chân Quân 保生真君, hợp xưng Tam Mao Chân Quân 三茅真君, đồng thời đem núi mà ba người dừng lại đổi gọi là Mao sơn 茅山.

Chú của người dịch

1- Phục khí nhị truật 服气饵术:

          Phục khí 服气: còn gọi là “thực khí” 食气, “hành khí” 行气, chỉ việc rèn luyện hô hấp, lấy hô hấp làm chính.

          Nhị truật 饵术: chỉ việc uống thương truật 苍术, một vị thuốc. Theo truyền thuyết, uống thương truật lâu ngày có thể thành tiên.

                                                                Huỳnh Chương Hưng

                                                                 Quy Nhơn 10/4/2021

Nguồn 

ĐẠO GIÁO THƯỜNG THỨC ĐÁP VẤN

道教常识答问

Tác giả: Khanh Hi Thái 卿希泰

                   Vương Chí Trung 王志忠

                   Đường Đại Triều 唐大潮

Giang Tô cổ tịch xuất bản xã, 1996

Previous Post Next Post