Dịch thuật: Sở Vương xuất du, vong cung ... (Khổng Tử gia ngữ)


楚王出游, 亡弓, 左右请求之. 王曰: “, 楚王失弓, 楚人得之, 又何求之?”

          孔子闻之, : “惜乎其不大也, 不曰人遗弓人得之而已, 何必楚也!

                                                                            (孔子家语 - 好生第十)

          Sở Vương xuất du, vong cung, tả hữu thỉnh cầu chi. Vương viết: “Chỉ, Sở Vương thất cung, Sở nhân đắc chi, hựu hà cầu chi?”

          Khổng Tử văn chi, viết: “Tích hồ kì bất đại dã, bất viết ‘Nhân di cung nhân đắc chi’ nhi dĩ, hà tất Sở dã!”

                                                           (Khổng Tử gia ngữ - Hiếu sinh đệ thập)

          Sở Vương rời cung dạo chơi, đánh rơi mất cây cung. Tả hữu bên cạnh xin đi tìm. Sở Vương bảo rằng: “Thôi, Sở Vương mất cung, thì người nước Sở nhặt được, tìm mà làm gì?”

          Khổng Tử nghe được chuyện, bảo rằng: “Đáng tiếc là tấm lòng của ông ta không rộng rãi, sao không nói ‘Người mất cung thì người khác nhặt được’ có phải hơn không, hà tất phải là người nước Sở!”

Chú của người dịch

          Khổng Tử gia ngữ 孔子家语: còn gọi là Khổng thị gia ngữ 孔氏家语, nói tắt là Gia ngữ 家语. Đây là bộ trứ tác của Nho gia, nguyên bản có 27 quyển, bản hiện nay có 10 quyển, tổng cộng 44 thiên. Khổng Tử gia ngữ ghi lại tư tưởng cùng ngôn hành của Khổng Tử và môn đệ của Khổng Tử.

          Bản Khổng Tử gia ngữ hiện nay gồm 10 quyển, 44 thiên, Vương Túc 王肃 thời Nguỵ chú. Sau sách có  phụ thêm bài tự của Vương Túc, và “Hậu tự” 后序.

https://baike.baidu.com/item/%E5%AD%94%E5%AD%90%E5%AE%B6%E8%AF%AD/6656586

Quyển Khổng Tử gia ngữ do Vương Ứng Lân王应麟chủ biên, phần tự của Vương Túc để ở đầu sách và không có phần “Hậu tự”.

                                                           Huỳnh Chương Hưng

                                                          Quy Nhơn 24/4/2021                                          

Nguồn

KHỔNG TỬ GIA NGỮ

孔子家语

Chủ biên: Vương Ứng Lân 王应麟

Trường Xuân . Thời đại văn hoá xuất bản xã, 2003

Previous Post Next Post