Sáng tác: Quan viên

 


官員

大小官員

群書博覽

腹笥便便

大出大便

小出小便

甚乎隨便

                  黃章興 

 

QUAN VIÊN

Đại tiểu quan viên

Quần thư bác lãm

Phúc tí (tứ) tiên tiên (tiện) 

Đại xuất đại tiện

Tiểu xuất tiểu tiện

Thậm hồ tuỳ tiện

                                                                                Huỳnh Chương Hưng

                                                                                Quy Nhơn 09/3/2021

 

Previous Post Next Post