Dịch thuật: Tăng Sâm sát nhân (Chiến quốc sách)

 

曾参杀人

    昔者, 曾子处费, 费人有与曾子同名族者而杀人. 人告曾子母曰: 曾参杀人. 曾子之母曰: 吾子不杀人! 织自若. 有顷焉, 人又曰: 曾参杀人.其母尚织自若也. 顷之, 一人又告之曰: 曾参杀人!其母惧, 投杼逾墙而走. 夫以曾参之贤与母之信也, 而三人疑之, 则慈母不能信也.

                             (战国策 - 齐策二)

TĂNG SÂM SÁT NHÂN

          Tích giả, Tăng Tử xứ Phí, Phí nhân hữu dữ Tăng Tử đồng danh tộc giả nhi sát nhân. Nhân cáo Tăng Tử mẫu viết: ‘Tăng Sâm sát nhân.’ Tăng Tử chi mẫu viết: ‘Ngô tử bất sát nhân!’ Chức tự nhược. Hữu khoảnh yên, nhân hựu viết: ‘Tăng Sâm sát nhân!’ Kì mẫu thượng chức tự nhược dã. Khoảnh chi, nhất nhân hựu cáo chi viết: ‘Tăng Sâm sát nhân!’ Kì mẫu cụ, đầu trữ du tường nhi tẩu. Phù dĩ Tăng Sâm chi hiền dữ mẫu chi tín dã, nhi tam nhân nghi chi, tắc từ mẫu bất năng tín dã.

                                                                      (Chiến quốc sách – Tề sách nhị)

TĂNG SÂM SÁT NHÂN

          Ngày xưa, Tăng Sâm ở đất Phí, trong số người đất Phí có người cùng họ tên với Tăng Sâm mà giết người. Có người đến báo cho mẹ Tăng Sâm: ‘Tăng Sâm giết người rồi.’ Mẹ Tăng Sâm nói rằng: ‘Con ta không giết người!’ Bà vẫn dệt vải như thường. Lát sau, có người đến báo: “Tăng Sâm giết người rồi!’ Mẹ Tăng Sâm vẫn cứ dệt vải như thường. Một lát sau nữa, lại có người đến báo: ‘Tăng Sâm giết người rồi!’ Lúc này mẹ Tăng Sâm hoảng sợ, quăng chiếc thoi vượt tường mà bỏ chạy. Phàm với đức hiền của Tăng Sâm và lòng tin tưởng vào con của bà mẹ, mà cả ba người đều nghi ngờ Tăng Sâm, thì bà mẹ cũng không thể tin vào con được.

                                                                           Huỳnh Chương Hưng

                                                                           Quy Nhơn 09/12/2020

Nguồn

QUỐC NGỮ . CHIẾN QUỐC SÁCH

国语 . 战国策

Lí Duy Kì 李维琦 điểm hiệu

Trường Sa: Nhạc Lộc thư xã, 2006

Previous Post Next Post