Dịch thuật: Phỉ nguyền sánh phượng, đẹp duyên cưỡi rồng (2212) ("Truyện Kiều")

 

PHỈ NGUYỀN SÁNH PHƯỢNG, ĐẸP DUYÊN CƯỠI RỒNG (2212)

          Sánh phượng: Trong Thi kinh – Đại nhã – Quyển a 诗经 - 大雅 - 卷阿, ở chương 7 và 8 có chép:

Phụng hoàng vu phi

Hối hối kì vũ

Diệc tập viên chỉ

Ái ái vương đa cát sĩ

Duy quân tử sử

Mị vu thiên tử

 

Phụng hoàng vu phi

Hối hối kì vũ

Diệc phụ vu thiên

Ái ái vương đa cát nhân

Duy quân tử mệnh

Mị vu thứ nhân

 

凤凰于飞

翽翽其羽

亦集爰止

蔼蔼王多吉士

维君子使

媚于天子

 

凤凰于飞

翽翽其羽

亦傅于天

蔼蔼王多吉人

维君子命

媚于庶人 

Chim phụng chim hoàng cùng bay

Khi vỗ cánh phát ra những âm thanh

Thung dung đậu trên cây ngô đồng cao lớn

Bên cạnh Chu vương có rất nhiều hiền tài

Nguyện theo sự sai khiến của Chu Vương

Hi vọng được thiên tử ngợi khen 


Chim phụng chim hoàng cùng bay

Khi vỗ cánh phát ra những âm thanh

Rồi bay đến tận trời cao

Bên cạnh Chu Vương có nhiều hiền tài

Nguyện theo sự sai bảo của Chu Vương

Hi vọng được bách tính tán dương

          "Phụng hoàng vu phi" 凤凰于飞 tức phụng hoàng cùng bay. Khi phụng hoàng bay, bách điểu cùng bay theo, nguyên chỉ sự ủng hộ tôn sùng của hiền thần đối với Chu Vương. Về sau mượn hình tượng chim phụng và chim hoàng cùng bay để ví phu thê hoà hợp ân ái, thường được dùng để chúc tụng hôn nhân mĩ mãn.

http://blog.sina.com.cn/s/blog_62fc01d90102e0vd.html

          Cưỡi rồng: Trong Nghệ văn loại tụ 艺文类聚 của Âu Dương Tuân 欧阳询 đời Đường quyển 40 có dẫn lời trong Sở quốc tiên hiền truyện 楚国先贤传 của Trương Phương 张方 đời Tấn:

          Tôn Tuấn, tự Văn Anh, dữ Lí Nguyên Lễ câu thú Thái uý Hoàn Yên nữ. Thời nhân vị Hoàn Thúc Nguyên lưỡng nữ câu thừa long, ngôn đắc tế như long dã.

          孙俊, 字文英, 与李元礼俱娶太守桓焉女. 时人谓桓叔元两女俱乘龙, 言得婿如龙也.

         (Tôn Tuấn, tự là Văn Anh, với Lí Nguyên Lễ cùng lấy con gái của quan Thái uý Hoàn Yên. Người đương thời gọi hai cô gái của Hoàn Thúc Nguyên cưỡi được rồng, ý nói được chàng rể như rồng)

          Thành ngữ “Thừa long khoái tế” 乘龙快婿 hoặc “Thừa long giai tế” 乘龙佳婿dùng để khen tặng chàng rể của người khác.

(Thành ngữ đại từ điển 成语大词典, Bắc Kinh: Thương vụ ấn thư quán Quốc Tế hữu hạn công ti, 2004) 

Trai anh hùng, gái thuyền quyên

Phỉ nguyền sánh phượng, đẹp duyên cưỡi rồng

(“Truyện Kiều” 2211 – 2212)

Sánh phượng: Người ta thường dùng từ tổ “phượng hoàng vu phi”, nghĩa là chim phượng chim hoàng cùng bay với nhau, để nói việc hôn nhân tốt đẹp. Người đàn ông lấy được vợ đẹp gọi là sánh phượng.

Cưỡi rồng: Lấy chồng sang. Chữ Hán là thừa long. Sách Sơ lược kí chép: Hoàng Thượng làm Tư đồ cùng với Lý Nguyên Lễ đều lấy con gái quan thái uý Hoàn Yên, người đời khen hai cô gái đều được cưỡi rồng.

(Đào Duy Anh: “Từ điển Truyện Kiều”, nxb Khoa học xã hội, Hà Nội – 1989)

Trong “Kim Vân Kiều” (Đoạn trường tân thanh) do Bùi Khánh Diễn chú thích, ghi rằng:

          Tiên hiền truyện: Tôn Tuấn dữ Lý Ưng câu thú Hoàn Yên nữ, nhân xưng Hoàn Yên nhị nữ câu thừa long.

          先賢傳: 孫儁與李膺俱娶桓焉女人稱桓焉二女俱乘龍

          (Truyện Tiên hiền: Ngươi Tôn Tuấn cùng ngươi Lý Ưng đều lấy con gái ông Hoàn Yên, người ta khen hai cô ấy đẹp duyên như cưỡi rồng)

(Sài Gòn: nxb Sống Mới, 1960)

Xét: Người xưa cho rằng “phượng” là chim mái, “hoàng” là chim trống. Với câu “Phỉ nguyền sánh phượng, đẹp duyên cưỡi rồng này”, vế trước ý nói Từ Hải lấy được Thuý Kiều, vế sau ý nói Thuý Kiều lấy được Từ Hải.

                                                                 Huỳnh Chương Hưng

                                                                 Quy Nhơn 25/12/2020

 

Previous Post Next Post