Dịch thuật: Nguồn gốc họ Giang (Bách gia tính)

 

NGUỒN GỐC HỌ GIANG 

Về nguồn gốc họ (tính) Giang chủ yếu có 2 thuyết:

1- Xuất phát từ tính Doanh .

          Bá Ích 伯益 nhân vì phụ tá Đại Vũ 大禹 trị thuỷ có công, Đế Thuấn 帝舜ban cho tính Doanh . Đến thời Tây Chu, hậu duệ của Bá Ích thụ phong ở đất Giang , thành lập nước Giang . Thời Xuân thu, nước Giang bị Sở diệt. Con cháu nước Giang bèn lấy tên nước làm họ, xưng là Giang thị 江氏.

2- Xuất phát từ họ (tính) Cơ , từ Ông thị 翁氏 phân ra.

          Đầu thời Tống, Ông Càn Độ 翁乾度người Tuyền Châu 泉州ở Phúc Kiến 福建 sinh được 6 người con, phân làm 6 họ: Hồng , Ông , Giang , Phương , Cung , Uông . Trong đó, người con thứ ở đất Cung , phân họ Giang , con cháu của ông cũng họ Giang .

Họ Giang ước chiếm 0,26% nhân khẩu của dân tộc Hán trong cả nước, chiếm vị trí thứ 79. Các tỉnh Quảng Tây 广西, Giang Tô 江苏, An Huy 安徽, Tứ Xuyên 四川, Quảng Đông 广东, Hồ Bắc 湖北, Phúc Kiến 福建nhiều người mang họ Giang .

Danh nhân các đời

          Thời Tây Hán có danh sĩ Giang Công 江公, Thi kinh bác học Giang Ông 江翁. Thời Đông Hán có Ngũ quan Trung lang tướng Giang Cách 江革. Thời Nam Bắc Triều nước Tề có sĩ tộc thủ lĩnh Giang Học Văn 江学文, nước Lương có văn học gia Giang Yêm 江淹. Nhà Nam Đường thời Ngũ Đại có Lễ bộ thị lang Giang Văn Uý 江文蔚. Thời Tống có thi nhân Giang Hưu Phục 江休复, Thừa tướng Giang Vạn Lí 江万里. Thời Thanh có Kinh học gia, Âm vận học gia trứ danh Giang Vĩnh 江永, Giang Phiên 江藩, thi nhân Giang Thực 江湜. Cuối đời Thanh có người của phái Duy tân Giang Tiêu 江标. Hiện đại có điêu khắc gia trong dân gian Giang Gia Tẩu 江加走; vì sự nghiệp giải phóng nhân dân mà hi sinh liệt sĩ Giang Trúc Quân 江竹筠.

                                                              Huỳnh Chương Hưng

                                                               Quy Nhơn 24/12/2020

Nguyên tác Trung văn

GIANG TÍNH UYÊN NGUYÊN

江姓渊源

Trong quyển

BÁCH GIA TÍNH

百家姓

Biên soạn: Triệu Dương 赵阳

Cát Lâm Đại học xuất bản xã, 2005

Previous Post Next Post