Dịch thuật: Dĩ nhân phế ngôn (Thành ngữ)

 

DĨ NHÂN PHẾ NGÔN

以人废言

Giải thích: Nhân vì một người nào đó có địa vị thấp kém mà ý kiến của họ không được thu nạp.

Xuất xứ: Tấn . Trần Thọ 陈寿: Tam quốc chí – Ngô thư – Ngô chủ truyện 三国志 - 吴书 - 吴主传

          Thời Tam Quốc, Ngô chủ Tôn Quyền 孙权 cáo thị thiên hạ:

          Để bảo vệ tổ quốc, thanh niên trai tráng trước đây ra ngoài chinh chiến, cho dù phu thê phụ tử cũng không thể quan tâm nhau, ruộng vườn không cách gì trồng trọt. Nay, chiến hoả ở trung nguyên tạm dứt, phải lợi dụng thời cơ để mọi người đoàn tụ, phát triển sản xuất nông nghiệp.

          Đương thời, Phụ quốc tướng quân Lục Tốn 陆逊 lãnh binh trấn thủ Kinh Châu 荆州, mệnh cho tướng sĩ khai hoang trồng trọt, để có quân lương, Tôn Quyền vô cùng tán thưởng.

          Lục Tốn dâng thư, kiến nghị Ngô chủ nên nghe nhiều những lời trung tín, bao gồm lời của những vị tiểu quan vị thấp chức nhỏ. Tôn Quyền đáp lời Lục Tốn rằng:

          - Những lời ái khanh nói rất có lí, nếu trong số các tiểu quan lại có ý kiến hay, ta làm sao có thể vì người đó có địa vị thấp kém mà không thu nạp ý kiến của họ được.

                                                                Huỳnh Chương Hưng

                                                      Quy Nhơn 31/12/2020

Nguyên tác Trung văn

DĨ NHÂN PHẾ NGÔN

以人废言

TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP

中国成语故事总集

(tập 1)

Chủ biên: Đường Kì 唐麒

Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004

 

Previous Post Next Post