Dịch thuật: Hữu tiền khoa khẩu (Tiếu lâm quảng kí)

 

有钱夸口

    一人迷路, 遇一哑子, 问之不答, 惟以手作钱样, 示以得钱, 方肯指引. 此人喻其意, 即以数钱与之, 哑子乃开口指明去路. 其人问曰: 为甚无钱装哑?哑曰: 如今世界, 有了钱, 便会说话耳!”

                           (笑林广记 - 讥刺部)

HỮU TIỀN KHOA KHẨU

          Nhất nhân mê lộ, ngộ nhất á tử, vấn chi bất đáp, duy dĩ thủ tác tiền dạng, thị dĩ đắc tiền, phương khẳng chỉ dẫn. Thử nhân dụ kì ý, tức dĩ số tiền dữ chi, á tử nãi khai khẩu chỉ minh khứ lộ. Kì nhân vấn viết: “Vi thậm vô tiền trang á?” Á viết: “Như kim thế giới, hữu liễu tiền, tiện hội thuyết thoại nhĩ?”

                                                                   (Tiếu lâm quảng kí- Cơ thích bộ)

 CÓ TIỀN THÌ CÓ THỂ NÓI KHOÁC

          Một người bị lạc đường, gặp một anh câm, hỏi anh ta anh ta không đáp, chỉ dùng tay ra dấu tiền, tỏ ý có được tiền mới chỉ đường. Người nọ hiểu ý liền lấy một số tiền đưa cho anh câm, anh câm bèn mở miệng chỉ rõ đường đi. Người nọ hỏi: “Vì sao không có tiền lại giả câm thế?” Anh ta đáp rằng: “Thế gian này, hễ có tiền thì người câm cũng có thể nói được đấy!”

Chú của người dịch

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:

- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部

- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部

- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部

- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      

          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.

          Truyện Hữu tiền khoa khẩu  Cơ thích bộ.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng

                                                                     Quy Nhơn 14/11/2020

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ

笑林广记

(Thanh) Du Hí chủ nhân 游戏主人 biên soạn

Tang Thánh Đồng 桑圣彤 chú dịch

Sùng Văn thư cục, 2007

Previous Post Next Post