Dịch thuật: Bí sử đặc vụ triều Ung Chính

 

BÍ SỬ ĐẶC VỤ TRIỀU UNG CHÍNH 

          Những năm đầu thời Ung Chính 雍正, nhân vì Duẫn Tự 允禩 nuôi ý định mưu phản, cho nên hoàng đế Ung Chính ra sức dùng trinh thám thăm dò tin tức khắp nơi, ngay cả những chuyện vụn vặt nơi đường lớn ngõ nhỏ, nhất nhất đều báo cáo lên. Có một quan viên nọ sắp được tiến dẫn nhập cung, định mua một chiếc mũ mới, hỏi thăm người trên phố tiệm mũ. Ngày hôm sau nhập triều, quan viên nọ lấy mũ xuống khấu đầu tạ ân. Ung Chính cười nói rằng:

          - Tuyệt đối chớ có làm bẩn chiếc mũ mới của khanh đấy.

          Trạng nguyên Vương Văn Cẩm 王文锦vào hôm nguyên đán cùng với người thân chơi bài, đột nhiên thấy mất một lá. Ngày hôm sau lên triều, Ung Chính hỏi tối qua làm gì, Vương Văn Cẩm thực tình bẩm báo lại. Ung Chính cười bảo rằng:

          - Ngay cả khi ở chỗ tối vắng cùng không lừa dối, quả thật không hổ thẹn là Trạng nguyên.

          Nói xong, Ung Chính từ trong tay áo lấy ra một lá bài đưa cho Vương Văn Cẩm xem, đúng là lá bài mà tối qua đã mất. Tổng đốc Vương Sĩ Tuấn 王士俊rời kinh đi nhận nhiệm vụ, Trương Đình Ngọc 张廷玉tiến cử cho ông một nô bộc, người này làm việc rất cẩn thận chu đáo, Vương Sĩ Tuấn rất hài lòng. Về sau, Vương Sĩ Tuấn phụng mệnh về kinh yết kiến hoàng đế, nô bộc nọ bèn thỉnh cầu từ chức. Vương Sĩ Tuấn hỏi nguyên do, nô bộc đáp rằng:

          - Ngài mấy năm nay không có sai sót gì, tôi chuẩn bị về kinh yết kiến thánh thượng, định chuẩn bị trước cho ngài.

          Lúc bấy giờ Vương Sĩ Tuấn mới biết người nọ kì thực là một thị vệ trong cung.

          Trong Hải tân nhân vật sao tồn 海滨人物抄存có nói, Tuần phủ Chu Nhân Kí 周人骥người Thiên Tân 天津, đỗ Tiến sĩ năm Ung Chính thứ 5, với cương vị Lễ bộ chủ sự đi thị sát học chính ở Tứ Xuyên 四川. Trong 3 năm, ông giữ vững tiết tháo liêm khiết, từng chưa làm việc riêng cho mình. Trước khi vào Tứ Xuyên, Lễ bộ Thượng thư tiến cử cho ông một nô bộc, người này làm việc rất nhanh nhẹn cẩn thận. Thời hạn Chu Nhân Kí nhận nhiệm vụ sắp hết, nô bộc nọ nhiều lần thỉnh cầu về trước. Chu Nhân Kí nói rằng:

          - Ta cũng sắp về kinh phục mệnh, người nên đi cùng với ta.

          Nô bộc nọ cười nói rằng:

          - Tôi cũng định về kinh phục mệnh.

          Chu Nhân Kí kinh ngạc hỏi, anh ta đáp rằng:

          - Thực ra tôi là thị vệ trong cung, phụng mệnh giám sát ngài. Ngài làm việc rất tốt, tôi định đi trước để dâng tấu lên thánh thượng.

          Sau khi Chu Nhân Kí về lại Bắc Kinh 北京, quả nhiên được hoàng đế Ung Chính khen ngợi.

                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                    Quy Nhơn 06/10/2020

Nguồn

ĐẠI THANH HOÀNG ĐẾ KÌ VĂN BÍ SỬ

大清皇帝奇闻秘史

Tác giả: Lưu Gia Bình 刘家平

Nội Mông Cổ nhân dân xuất bản xã, 2004

Previous Post Next Post