Câu đối: Nguỵ tử bất nhân .....

 


偽子不仁牧牛羊牛羊喪易

小人得勢養雞犬雞犬升天

 

Nguỵ tử bất nhân, mục ngưu dương ngưu dương táng dịch

Tiểu nhân đắc thế, dưỡng kê khuyển kê khuyển thăng thiên

                                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                                            Quy Nhơn 05/10/2020

 

Previous Post Next Post