Câu đối: Nịnh thần vong bản .....

 佞臣忘本萬留污南山竹佞其不盡

惡賊害人千年遺臭東海波惡厥無窮

 

Nịnh thần vong bản, vạn đại lưu ô, Nam sơn trúc nịnh kì bất tận

Ác tặc hại nhân, thiên niên di xú, Đông hải ba ác quyết vô cùng

                                                                                                Huỳnh Chương Hưng

                                                                                                Quy Nhơn 06/10/2020

 

Previous Post Next Post