Dịch thuật: Yểm tị (Chiến quốc sách)

 

掩鼻

          魏王遗楚王美人, 楚王说之. 夫人郑袖知王之说新人也, 甚爱新人. 衣服玩好, 择其所喜而为之; 宫室卧具, 择其所善而为之. 爱之甚于王. 王曰: 妇人所以事夫者, 色也; 而妒者, 其情也. 今郑袖知寡人之说新人也, 其爱之甚于寡人, 此孝子之所以事亲, 忠臣之所以事君也.”

          郑袖知王以己为不妒也, 因谓新人曰: “王爱子美矣. 虽然, 恶子之鼻. 子为见王, 则必掩子鼻.” 新人见王, 因掩其鼻. 王谓郑袖曰: “夫新人见寡人, 则掩其鼻, 何也?” 郑袖曰: “妾知也.” 王曰: “虽恶, 必言之.” 郑袖曰: “其似恶闻王之臭也.”王曰: “悍哉!” 令劓之, 无使逆命.

                                                                              (战国策 - 楚策四)

YỂM TỊ

          Nguỵ Vương di Sở Vương mĩ nhân, Sở Vương duyệt chi. Phu nhân Trịnh Tụ tri Vương chi duyệt tân nhân dã, thậm ái tân nhân. Y phục ngoạn hảo, trạch kì sở hỉ nhi vi chi; cung thất ngoạ cụ, trạch kì sở thiện nhi vi chi. Ái chi thậm vu Vương. Vương viết: “Phụ nhân sở dĩ sự phu giả, sắc dã; nhi đố giả, kì tình dã. Kim Trịnh Tụ tri quả nhân chi duyệt tân nhân dã, kì ái chi thậm vu quả nhân, thử hiếu tử chi sở dĩ sự thân, trung thần chi sở dĩ sự quân dã.

          Trịnh Tụ tri Vương dĩ kỉ vi bất đố dã, nhân vị tân nhân viết: “Vương ái tử mĩ hĩ. Tuy nhiên, ố tử chi tị. Tử vi kiến Vương, tắc tất yểm tử tị.” Tân nhân kiến Vương, nhân yểm kì tị. Vương vị Trịnh Tụ viết: “Phù tân nhân kiến quả nhân, tắc yểm kì tị, hà dã?” Trịnh Tụ viết: “Thiếp tri dã.” Vương viết: “Tuy ác, tất ngôn chi.” Trịnh Tụ viết: “Kì tự ố văn Vương chi xú dã.” Vương viết: “Hãn tai!” Lệnh tị chi, vô sử nghịch mệnh.

                                                               (Chiến quốc sách – Sở sách tứ)

CHE MŨI

          Nguỵ Vương tặng Sở Vương một người đẹp, Sở Vương rất sủng ái. Phu nhân Trịnh Tụ biết Sở Vương rất yêu người mới nên cũng thể hiện lòng yêu mến cô ta. Thế là, quần áo nữ trang chọn những thứ mà cô ta thích mua tặng, phòng ốc giường ngủ chọn loại mà cô ta thích mà bài trí. Trịnh Tụ thậm chí còn yêu quý người đẹp hơn cả Sở Vương. Sở Vương nói rằng: “Phụ nữ dựa vào sắc đẹp để hầu hạ chồng mình, có lòng đố kị đó là chuyện thường tình. Nay Trịnh Tụ biết quả nhân sủng ái người mới, nhưng lại yêu quý người mới hơn cả quả nhân, như con hiếu thờ phụng cha mẹ, trung thần thờ phụng quân vương vậy.”

          Trịnh Tụ biết Sở Vương cho mình không có lòng đố kị, bèn nói với người đẹp rằng: “Đại vương rất thích em vì em đẹp. Nhưng lại ghét cái mũi của em. Em nếu như lúc gặp đại vương, nên lấy tay che mũi lại.” Người đẹp gặp Sở Vương liền lấy tay che mũi. Sở Vương hỏi Trịnh Tụ rằng: “Người đẹp gặp quả nhân, cứ lấy tay che mũi, là sao vậy?” Trịnh Tụ đáp rằng: “Thiếp  biết rồi.” Sở Vương bảo: “Cho dù nghe không hay thì nàng cũng cứ nói ra.” Trịnh Tụ nói rằng: “Dường như cô ta chê đại vương hôi.” Sở Vương bảo rằng: “Quả là to gan!” Thế là liền hạ lệnh cắt phăng mũi của người đẹp, tuyệt đối không được khoan xá.

                                                                    Huỳnh Chương Hưng

                                                                    Quy Nhơn 27/9/2020

Nguồn

Quốc ngữ . Chiến quốc sách 国语 - 战国策

Lí Duy Kì 李维琦 điểm hiệu.

Trường Sa – Nhạc Lộc thư xã, 2006

Previous Post Next Post