Câu đối: Sài lang đương đạo, hổ báo toạ nha .....

 豺狼當道虎豹坐衙犬兔屈心無獬豸

梟獍入家鷂鷹聚屋雞羊攘詬沒麒麟 

Sài lang đương đạo, hổ báo toạ nha, khuyển thố khuất tâm vô giải trãi

Kiêu kính nhập gia, diêu ưng tụ ốc, kê dương nhưỡng cấu một kì lân

                                                                                Huỳnh Chương Hưng

                                                                                 Quy Nhơn 24/9/2020

Previous Post Next Post