Câu đối: Vô đức vô liêm ung dũ thằng xu .....
無德無廉甕牖繩樞無識恥
半文半字篳門圭竇半尚書

Vô đức vô liêm ung dũ thằng xu vô thức sỉ
Bán văn bán tự tất môn khuê đậu bán thượng thư

                                                                             Huỳnh Chương Hưng
                                                                             Quy Nhơn 07/8/2020
Previous Post Next Post