Thư pháp: Hồn sen (HCH)


Bút sen một chiếc vẽ vời
Vở sen mấy lá chép lời từ bi 
Mực sen lăn giọt Đường thi
Nghiên sen đọng hạt xuân thì thế gian 
(Huỳnh Chương Hưng: Hồn sen) 

Quy Nhơn 08/7/2020

Previous Post Next Post