Thư pháp: Giọt từ bi (HCH)Buổi sớm nghe chim hót
Vườn thơm rộn bước đi
Từ bi rơi một giọt
Dập tắt lửa sân si 
(Huỳnh Chương Hưng: Giọt từ bi) 

Quy Nhơn 08/7/2020
Previous Post Next Post