Dịch thuật: Lữ Bố (kì 5 - hết)

LỮ BỐ
(kì 5 – hết)

TỰ ĐÀO MỒ, CUỐI CÙNG CHẾT DƯỚI TAY TÀO THÁO

          Lưu Bị chạy đến Hứa Đô 许都nương nhờ Tào Tháo, Tào Tháo nhậm mệnh Lưu Bị làm Dự Châu mục 豫州牧, phụ trách cung ứng quân lương cho quân Tào và bổ sung binh viên. Lưu Bị sau khi dẫn quân về đến Tiểu Bái 小沛, tích cực phát triển thế lực.
          Mùa đông năm 197, Hàn Xiêm 韩暹, Dương Phụng 杨奉quy phụ Lữ Bố,  ra sức vơ vét tại Từ Châu 徐州 và Dương Châu 扬州, vẫn chưa giải quyết vấn đề quân lương mà quyết định hướng đến Kinh Châu 荆州 phát triển. Lữ Bố kiên quyết không đồng ý, Dương Phụng bèn ngầm liên hệ với Lưu Bị. Đợi lúc Dương Phụng dẫn bộ thuộc đến Tiểu Bái, đã bị Lưu Bị giết chết. Hàn Xiêm sau khi biết được, đem hơn 10 kị binh bôn đào đến Tịnh Châu 并州, giữa đường bị Trữ Thu lệnh 杼秋令 là Trương Tuyên 张宣 giết chết. Lưu Bị kiêm tính bộ chúng của Dương Phụng, Hàn Xiêm, lực lượng thêm lớn mạnh.
          Mùa xuân năm 198, Lữ Bố phái người đến Hà Nội 河内 mua ngựa, Lưu Bị sai người cướp lấy ngân lượng. Chẳng bao lâu, Lữ Bố và Viên Thuật 袁术 kết minh, xuất binh đánh Lưu bị. Lữ Bố công hạ Tiểu Bái, Lưu Bị đơn độc thoát chạy. Quận Thái Sơn 泰山 quy phụ Lữ Bố.
          Tháng 9, Tào Tháo dẫn 1 vạn binh mã đến nước Lương , trên đường gặp Lưu Bị, thế là cùng nhau tiến về hướng đông.
          Quân Tào vượt sông Tứ , công hạ Bành Thành 彭城. Lữ Bố tháo chạy, lui giữ Hạ Bì 下邳. Lữ Bố cả ngày ủ rũ, muốn đánh mà không thể, muốn thoát mà chẳng có đường. Lúc bấy giờ, Lữ Bố lại hối hận không nên kết minh cùng Viên Thuật. Trần Cung 陈宫khuyên rằng:
         - Quân Tào từ xa tới, mệt mỏi bất kham, quân ta nên phục binh nghinh đánh, tất sẽ thắng.
          Lữ Bố không chịu theo kế sách của Trần Cung, nói rằng:
          - Để họ vượt qua sông đi, chúng ta đuổi chúng đến sông Tứ dìm chết.
          Kết quả, Lữ Bố nhiều lần giao chiến cùng quân Tào, nhưng đều không chiếm được thuận lợi. Trần Cung kiến nghị Lữ Bố thống lãnh quân ngoài thành, ông ta thủ trong thành, hai mặt đánh Tào Tháo, quân Tào tất sẽ bại. Nhưng Lữ Bố lại nghe theo lời của thê tử, giữ thành kiên thủ.
          Tào Tháo đánh lâu mà không hạ được, nghĩ đến việc triệt quân. Tuân Du 荀攸, Quách Gia 郭嘉 lại cho rằng: Lữ Bố nhuệ khí đã mất, chủ mà suy thì quân không còn ý chí chiến đấu. Tào Tháo tiếp tục hạ lệnh công thành, đồng thời thu nạp diệu kế của Tuân Du, Quách Gia. Phía tây thành Hạ Bì có 2 con sông, một là sông Tứ , còn sông kia là sông Nghi .
          Tháng 2 năm 220, Tào Tháo cho vỡ đê, đưa nước vào thành, một biển nước mênh mông, gây áp lực cực lớn cho Lữ Bố. Bộ hạ của Lữ Bố thừa lúc Trần Cung 陈宫, Cao Thuận 高顺 không phòng bị trói họ lại, áp giải ra khỏi thành dâng cho Tào Tháo. Lữ Bố thống lĩnh tàn binh lui giữ Bạch Môn Lâu 白门楼của thành lâu ở cửa nam Hạ Bì. Ngoài thành bị vây rất chặt, Lữ Bố không nghe bộ tướng khuyên ngăn, xuống thành, mở cổng thành đầu hàng.
          Tào Tháo tiếc Lữ Bố là một viên tướng tài, Lưu Bị bảo rằng:
          - Lẽ nào minh công lại quên Lữ Bố từng theo Đinh Nguyên, Đổng Trác và tôi như thế nào sao?
          Tào Tháo giết Lữ Bố, đem thủ cấp đưa đến Hứa Đô để thị chúng, sau đó cho mai táng.  (hết)

                                                                 Huỳnh Chương Hưng
                                                                 Quy Nhơn 17/7/2020

Nguyên tác
LỮ BỐ
吕布
Trong quyển
HỔ CHI UY
虎之威
Tác giả: Hàn Tố Văn 韩素文
Bắc Kinh: Trung Quốc Trường An xuất bản xã, 2006.


Previous Post Next Post