Dịch thuật: Khổng Tử kiến Tề Cảnh Công (Khổng Tử gia ngữ)


孔子见齐景公.
    公悦焉, 请置廪丘之邑以为养.
    孔子辞而不受, 入谓弟子曰: 吾闻君子当功受赏. 今吾言于齐君, 君未之有行而赐吾邑, 其不知丘亦甚矣.于是遂行.
                                                                            (孔子家语 - 六本)

          Khổng Tử kiến Tề Cảnh Công.
          Công duyệt yên, thỉnh trí Lẫm Khâu chi ấp dĩ vi dưỡng.
          Khổng Tử từ nhi bất thụ, nhập vị đệ tử viết: “Ngô văn quân tử đương công thụ thưởng. Kim ngô ngôn vu Tề quân, quân vị chi hữu hành nhi tứ ngô ấp, kì bất tri Khâu diệc thậm hĩ.” Vu thị toại hành.
                                                                    (Khổng Tử gia ngữ - Lục bản)

          Khổng Tử yết kiến Tề Cảnh Công.
          Cảnh Công rất vui mừng, xin được đem Lẫm Khâu ban cho Khổng Tử để làm thực ấp.
          Khổng Tử từ chối không nhận. Lúc trở về nói với các đệ tử rằng: “Ta nghe nói bậc quân tử phải có công mới có thể nhận ban thưởng. Nay ta bàn với quốc quân nước Tề  về đạo trị nước, ông ta vẫn chưa thi hành mà đã ban cho ta thực ấp, quả là không hiểu ta vậy.” Thế là rời khỏi nước Tề.

Chú của người dịch
          Khổng Tử gia ngữ 孔子家语: còn gọi là Khổng thị gia ngữ 孔氏家语, nói tắt là Gia ngữ 家语. Đây là bộ trứ tác của Nho gia, nguyên bản có 27 quyển, bản hiện nay có 10 quyển, tổng cộng 44 thiên. Khổng Tử gia ngữ ghi lại tư tưởng cùng ngôn hành của Khổng Tử và môn đệ của Khổng Tử.
          Bản Khổng Tử gia ngữ hiện nay gồm 10 quyển, 44 thiên, Vương Túc 王肃 thời Nguỵ chú. Sau sách có  phụ thêm bài tự của Vương Túc, và “Hậu tự” 后序.
Quyển Khổng Tử gia ngữ do Vương Ứng Lân王应麟chủ biên, phần tự của Vương Túc để ở đầu sách và không có phần “Hậu tự”.
          Đoạn này ở quyển 2, thiên thứ 9 Tam thứ 三恕.

                                                           Huỳnh Chương Hưng
                                                          Quy Nhơn 05/4/2020

Nguồn
KHỔNG TỬ GIA NGỮ
孔子家语
Chủ biên: Vương Ứng Lân 王应麟
Trường Xuân . Thời đại văn hoá xuất bản xã, 2003
Previous Post Next Post