Dịch thuật: Trương Lương nhặt giày

TRƯƠNG LƯƠNG NHẶT GIÀY

          Trương Lương 张良,một trong tam kiệt thời Hán sơ, là mưu sĩ và cũng là đại thần nổi tiếng những năm đầu triều Hán. Ông từng có tác dụng then chốt tại bữa tiệc ở Hồng Môn 鸿门, cuối cùng bảo toàn được Lưu Bang 刘邦, giúp Lưu Bang trở thành vị hoàng đế khai quốc của triều Hán.

          Có một lần Trương Lương rỗi rãi tản bộ dạo chơi trên cầu ở huyện Hạ Bì 下邳, một ông lão mặc quần áo vải gai đi đến chỗ Trương Lương, cầm chiếc giày của mình quăng xuống cầu, rồi quay đầu lại nói với Trương Lương:
          - Tiểu tử, mau xuống dưới cầu nhặt chiếc giày lên cho ta!
          Trương Lương kinh ngạc, định đánh. Nhìn thấy ông ta đã già bèn nhịn, leo xuống dưới lấy giày lên. Ông lão lại bảo:
          - Mang vào cho ta.
          Trương Lương đã lấy giúp giày, giờ cũng quỳ xuống mang giày cho ông lão. Sau khi ông lão chìa chân ra cho Trương Lương mang vào, liền cười lớn và bỏ đi. Trương Lương vô cùng kinh ngạc, nhìn theo ông lão đi rất xa. Ông lão đi độ khoảng một dặm đường liền quay trở lại, nói rằng:
          - Tên tiểu tử này có thể dạy được. Năm ngày sau vào lúc sáng sớm, gặp ta tại nơi đây.
          Trương Lương càng kinh ngạc hơn nữa, quỳ xuống đất nói rằng:
          - Vâng.
Năm ngày sau vào lúc sáng sớm Trương Lương tới. Ông lão đã tới trước, giận dữ nói rằng:
          - Đã hẹn gặp với người già, lại tới sau ta, sao thế?
          Ông lão bỏ đi, và có dặn rằng:
          - Năm ngày sau nữa tới sớm.
          Năm ngày sau khi gà mới gáy lần một, Trương Lương lại tới. ông lão cũng lại tới trước rồi, ông lão giận dữ nói:
          - Lại đến muộn nữa, sao thế?
          Ông lão lại bỏ đi, và cũng dặn:
          - Năm ngày sau nữa phải tới thật sớm.
          Năm ngày sau chưa tới nửa đêm Trương Lương đã tới. Qua một lúc sau, ông lão tới, vui mừng nói rằng:
          - Phải như thế chứ.
          Ông lấy ra một quyển sách, nói rằng:
          - Đọc sách này có thể làm thầy của hoàng đế, 10 năm sau anh sẽ phát đạt, 13 năm sau nữa anh sẽ gặp ta tại Tế Bắc 济北, hoàng thạch dưới núi Cốc Thành 谷城 chính là ta.
          Sau đó ông lão bỏ đi, không nói lời từ biệt, cũng không thấy xuất hiện nữa.  Sau khi trời sáng, Trương Lương đọc qua sách đó, hoá ra là “Thái Công binh pháp” 太公兵法.
          Trương Lương nhân cảm thấy kì lạ, thường học quyển sách này, cuối cùng ngày sau giúp Lưu Bang hoàn thành đại nghiệp.

Phụ lục
          Đương thời Lưu Bang 刘邦bị bức đến vùng Ba Thục 巴蜀, Hạng Vũ 项羽luôn sợ thực lực của Lưu Bang hơn mình, cho nên luôn canh chừng Lưu Bang, đồng thời phái trọng binh tiến hành trấn giữ đường lớn từ Ba Thục thông đến trung nguyên. Trước lúc Lưu Bang tiến vào trung nguyên đã cho thiêu huỷ sạn đạo đương thời. Lúc này đại tướng dưới trướng của Lưu Bang là Hàn Tín 韩信 nghĩ ra một biện pháp, đó chính là ngoài mặt phái rất nhiều người ra sức tu sửa sạn đạo, nhưng bên trong ngầm để đội quân tinh nhuệ theo đường nhỏ ra khỏi Ba Thục, tập kích đội quân Hạng Vũ đang đóng ở Trần Thương 陈仓.
         
                                                       Huỳnh Chương Hưng
                                                        Quy Nhơn 13/4/2019

Nguyên tác Trung văn
TRƯƠNG LƯƠNG THẬP HÀI
张良拾鞋
Trong quyển
TRUNG QUỐC LỊCH SỬ CỐ SỰ (tập 2)
中国历史故事
Biên soạn: Sơ Dương Tả Tả 初阳姐姐
Trường Xuân: Cát Lâm văn sử xuất bản xã, 2015
Previous Post Next Post