Dịch thuật: Ki thời (Trương Minh Thiện) 讥时
铺眉苫眼 (1) 早三公,
裸袖揎拳 (2) 享万钟.
胡言乱语成时用,
大刚来 (3) 都是哄 (4).
说英雄谁是英雄?
五眼鸡 (5) 岐山 (6) 鸣凤.
两头蛇 (7) 南阳卧龙  (8),
三脚猫 (9) 渭水飞熊 (10).
                                   (张鸣善)

KI THỜI
Phô mi thiêm nhãn (1) tảo tam công,
Loả tụ tuyên quyền (2) hưởng vạn chung.
Hồ ngôn loạn ngữ thành thời dụng,
Đại cương lai (3) đô thị hồng (4).
Thuyết anh hùng thuỳ thị anh hùng?
Ngũ nhãn kê (5) Kì Sơn (6) minh phụng.
Lưỡng đầu xà (7) Nam Dương ngoạ long (8),
Tam cước miêu (9) Vị thuỷ phi hùng (10).
                                                                      (Trương Minh Thiện)

Chú thích
1- Phô mi thiêm nhãn铺眉苫眼: ở đây có nghĩa là làm ra vẻ.
          Tam công 三公: Đại tư mã 大司马, Đại tư đồ 大司徒, Đại tư không 大司空, phiếm chỉ quan cao.
2- Loả tụ tuyên quyền裸袖揎拳: xắn tay áo để lộ cánh tay, chỉ kẻ giỏi gây sự.
          Vạn chung 万钟: bổng lộc nhiều.
3- Đại cương lai大刚来: nói chung, nói tóm lại.
4- Hồng: càn quấy, dối trá.
5- Ngũ nhãn kê五眼鸡: gà trống háo đấu.
6- Kì Sơn岐山: huyện Kì Sơn岐山tỉnh Thiểm Tây 陕西 ngày nay.
          Minh phụng鸣凤: phụng hoàng.
7- Lưỡng đầu xà两头蛇: rắn độc.
8- Nam Dương ngoạ long南阳卧龙: tức Chư Cát Lượng 诸葛亮, ở đây phiếm chỉ nhân tài kiệt xuất.
9- Tam cước miêu三脚猫: chỉ hạng người không có bản lĩnh tài năng.
10- Vị thuỷ phi hùng渭水飞熊: tức Thái Công Lữ Thượng 太公吕尚 đời Chu, ở đây chỉ vị quan đức cao vọng trọng.

CHÊ THỜI CUỘC
Những kẻ làm ra vẻ lại sớm được lên chức cao,
Những phường hung ác, xắn tay áo lại hưởng bổng lộc vạn chung.
Những tên ăn nói bậy bạ dối đời lại được thông suốt trong xã hội,
Tóm lại tất cả đều là càn bậy dối trá.
Luận bàn anh hùng thì ai là anh hùng?
Loại gà trống năm mắt háo đấu lại thành phụng hoàng ở Kì Sơn.
Loại rắn hai đầu lại thành rồng nằm ở Nam Dương,
Loại mèo ba chân cũng được tôn là gấu bay nơi sông Vị.

Chú của người dịch:
Trương Minh Thiện 张鸣善: không rõ năm sinh năm mất, tên Trạch , hiệu Ngoan Lão Tử 顽老子, nguyên quán Bình Dương 平阳 (nay thuộc Sơn Tây 山西), nhà tại Hồ Nam 湖南, lưu ngụ Dương Châu 扬州. Ông là tác gia tán khúc đời Nguyên.
          Ngũ nhãn kê (gà 5 mắt), lưỡng đầu xà (rắn 2 đầu), tam cước miêu (mèo 3 chân) là những quái vật không có trong thực tế, ở đây ví với bọn quan cao vô tài vô đức, gian hiểm ác độc.

                                                               Huỳnh Chương Hưng
                                                               Quy Nhơn 02/8/2018Previous Post Next Post