Dịch thuật: Đại công vô tư (thành ngữ)

ĐẠI CÔNG VÔ TƯ
大公无私

Giải thích: suy nghĩ vì việc công, không hề có chút lòng riêng.
Xuất xứ: Hán . Lưu Hướng 刘向: Thuyết uyển – Chí công thiên 说苑 - 至公篇.

          Thời Xuân thu, Tấn Bình Công 晋平公 hỏi Kì Hoàng Dương 祁黄羊 rằng:
          - Huyện Nam Dương 南阳 khuyết một huyện trưởng, theo ý khanh, nên phái người nào đi thì tương đối thích hợp?
          Kì Hoàng Dương đáp rằng:
          - Phái Giải Hồ 解狐 đi, ông ta nhất định sẽ làm tốt nhiệm vụ.
          Bình Công ngạc nhiên hỏi rằng:
          - Chẳng phải Giải Hồ là kẻ thù của khanh sao? Sao khanh lại tiến cử ông ta?
          Kì Hoàng Dương đáp rằng:
          - Ngài chỉ hỏi thần người nào có thể làm tốt nhiệm vụ, chứ ngài không hề hỏi thần Giải Hồ có phải là kẻ thù của thần không.
          Sau khi Giải Hồ đến nhận nhiệm vụ, quả nhiên làm tròn chức trách.
          Qua mấy ngày sau, Bình Công lại hỏi Kì Hoàng Dương rằng:
          - Hiện tại triều đình đang khuyết một pháp quan. Theo khanh, ai có thể đảm nhiệm chức vụ đó?
          Kì Hoàng Dương đáp rằng:
          - Kì Ngọ 祁午có thể đảm nhiệm được.
          Bình Công lại ngạc nhiên, hỏi rằng:
          - Kì Ngọ chẳng phải là con của khanh sao. Khanh tiến cử con của mình không sợ người ta đàm tiếu à?
          Kì Hoàng Dương đáp rằng:
          - Ngài chỉ hỏi thần ai có thể làm pháp quan, cho nên thần tiến cử nó; ngài không hề hỏi thần Kì Ngọ có phải là con của thần không.
          Kì Ngọ đảm nhiệm chức pháp quan, quả nhiên làm rất tốt.
          Khổng Tử 孔子 nghe được hai chuyện đó, khen Kì Hoàng Dương rằng:
          - Kì Hoàng Dương nói rất đúng. Ông ta tiến cử người, hoàn toàn lấy tài năng làm tiêu chuẩn, không nhân vì là kẻ thù của mình mà có lòng thiên kiến không tiến  cử; cũng không nhân vì là con của mình, sợ người ta nghị luận mà không tiến cử. Người giống như Kì Hoàng Dương mới có thể gọi là “đại công vô tư” vậy.

                                                       Huỳnh Chương Hưng
                                             Quy Nhơn 19/6/2018

Nguyên tác Trung văn
ĐẠI CÔNG VÔ TƯ
大公无私
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒
Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004. 
Previous Post Next Post