Dịch thuật: Cảnh Công bệnh cửu bất dũ dục tru Chúc Sử... (kì 3)景公病久不愈欲诛祝史以谢
晏子谏
(其三)
    命会谴毋治齐国之政, 梁丘据毋治宾客之事 (1), 兼属之乎晏子. 晏子辞, 不得命 (2), . 相退, 把政 (3). 改月 (4), 而君病悛 (5).
          公曰: “昔吾先君桓公以管仲为有功, 邑狐与谷 (6), 以共宗庙之鲜 (7). 赐其忠臣, 则是多忠臣者. 子今忠臣也, 寡人请赐子州款 (8).”
         辞曰: “管子有一美, 婴不如也; 有一恶, 婴不忍为也, 其宗庙之养鲜也.” 终辞而不受.
                                                                                   (晏子春秋)

CẢNH CÔNG BỆNH CỬU BẤT DŨ DỤC TRU CHÚC SỬ DĨ TẠ
ÁN TỬ GIÁN
(kì tam)
          Mệnh Hội Khiển vô trị Tề quốc chi chính, Lương Khâu Cứ vô trị tân khách chi sự (1), kiêm thuộc chi hồ Án Tử. Án Tử từ, bất đắc mệnh (2), thụ. Tương thoái, bả chính (4), nhi quân bệnh thuân (5).
          Công viết: “Tích ngô tiên quân Hoàn Công dĩ Quản Trọng vi hữu công, ấp Hồ dữ Cốc (6), dĩ cung tông miếu chi tiên (7). Tứ kì trung thần, tắc thị đa trung thần dã. Tử kim trung thần dã, quả nhân thỉnh tứ Châu Khoản (8).”
          Từ viết: “Quản Tử hữu nhất mĩ, Anh bất như dã; hữu nhất ác, Anh bất nhẫn vi dã, kì tông miếu chi dưỡng tiên dã.” Chung từ nhi bất thụ.
                                                                                 (Hết)
                                                                       (Án Tử Xuân Thu)

Chú thích
1- Tân khách chi sự 宾客之事: chỉ việc tiếp đãi sứ thần chư hầu.
2- Bất đắc mệnh 不得命: không được chấp thuận.
3- Bả chính: 把政: nắm chính sự.
4- Cải nguyệt 改月: chỉ 1 tháng qua đi.
5- Thuân : dừng, ngừng, chỉ  khỏi bệnh.
6- Hồ , Cốc : tên 2 ấp, tức ấp Hồ và ấp Cốc.
7- Tiên : thịt điểu thú mới giết.
8- Châu Khoản 州款: tên ấp.

CẢNH CÔNG BỊ BỆNH LÂU NGÀY KHÔNG BỚT, MUỐN GIẾT
QUAN CHÚC QUAN SỬ ĐỂ TẠ VỚI TRỜI.
ÁN TỬ CAN GIÁN
(kì 3)
          Cảnh Công hạ lệnh Hội Khiển không trị lí chính sự nước Tề nữa, Lương Khâu Cứ không xử lí sự vụ tiếp đãi tân khách chư hầu nữa, những việc đó giao cho Án Tử. Án Tử từ chối, nhưng không được chấp thuận nên tiếp nhận. Hội Khiển, Lương Khâu Cứ rời khỏi chức vụ, Án Tử nắm giữ quốc chính. Một tháng trôi qua, bệnh của Cảnh Công đã khỏi.
          Cảnh Công nói rằng:
          - Trước đây tiên quân của ta là Hoàn Công cho Quản Trọng là có công, nên ban cho ông ta ấp Hồ và ấp Cốc làm thực ấp cùng vùng đất săn bắn, theo lệ cung cấp dã thú để tế tự tông miếu. Ban thưởng cho trung thần đó chính là khen ngợi trung thần. Nay khanh là trung thần, để ta ban tặng ấp Châu Khoản cho khanh để làm thực ấp.
          Án Tử từ chối, nói rằng:
          - Quản Tử có một ưu điểm, thần không bằng ông ấy, thần có một khuyết điểm, thần không nhẫn tâm, ông ấy vì tông miếu mà nuôi dưỡng cầm thú giết để dâng tế.
          Cuối cùng tạ tuyệt không nhận.
                                                                   (Hết)

Huỳnh Chương Hưng
                                                                Quy Nhơn 16/11/2017

Nguồn 
ÁN TỬ XUÂN THU
晏子春秋
Dịch chú: Trần Đào 陈涛
Trung Hoa thư cục, 2007.
Previous Post Next Post