Dịch thuật: Thiên lí chi đồ, thuỷ vu túc hạ (Vi lô dạ thoại)千里之途, 始于足下
    志不可不高, 志不高,则同流合污, 无足有为矣; 心不可太大, 心太大, 则舍近图远, 难期有成矣.
                                                                                 (围炉夜话)

THIÊN LÍ CHI ĐỐ, THUỶ VU TÚC HẠ
         Chí bất khả bất cao, chí bất cao, tắc đồng lưu hợp ô, vô túc hữu vi hĩ; tâm bất khả thái đại, tâm thái đại, tắc xả cận đồ viễn, nan kì hữu thành hĩ.
                                                                            (Vi lô dạ thoại)

ĐƯỜNG XA NGÀN DẶM, BẮT ĐẦU Ở DƯỚI CHÂN MÌNH
          Chí khí của một người không thể không cao. Nếu chí không cao, thì dễ bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh xấu, không thể có được những việc làm to tát. Lòng ham muốn của một người không nên quá lớn. Nếu ham muốn quá lớn sẽ bỏ những việc gần gũi bên mình mà theo đuổi những mục tiêu xa vời không thể đạt được, vì thế cũng rất khó có thành tựu.

Phân tích và thưởng thức
          Chí khí của một người mà không cao thì không có mục tiêu nhất định, cũng không có nguyên tắc nhất định để tuân thủ, nên không thể có thành tựu. Nếu bản thân người đó ở vào hoàn cảnh bất lương, có lẽ sẽ như nước lớn thì thuyền lên, một việc cũng không thành. Nếu ở vào hoàn cảnh cực xấu, cũng không thể như giữ mình trong sạch được như hoa sen mọc lên từ bùn mà không vấy bẩn, rốt cuộc là kẻ chẳng ra gì. Người có chí khí cao sẽ không như thế, họ sẽ có những việc nhất định muốn đạt thành, nhưng cũng có những việc tuyệt đối không thể làm. Với hoàn cảnh tốt, họ thừa thế mà bay cao; với hoàn cảnh không tốt, họ giữ thân trong sạch, không bao giờ để cho hoàn cảnh dẫn dụ mình khiến mất đi nhân cách.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                                     Quy Nhơn 24/6/2017

Nguồn
VI LÔ DẠ THOẠI
围炉夜话
Tác giả: Vương Vĩnh Bân 王永彬
Thiểm Tây lữ du xuất bản xã, 2002. 
Previous Post Next Post