Dịch thuật: Cảnh Cung bái tỉnh (Thường dụng điển cố)

CẢNH CUNG BÁI TỈNH
耿恭拜井

          Ca tụng lòng trung thành cảm động đến trời của tướng lĩnh yêu nước trấn thủ nơi biên giới.
          Điển xuất từ Hậu Hán thư – Cảnh Cung truyện 后汉书 - 耿恭传
          Thời Đông Hán, Cảnh Cung 耿恭 trấn thủ thành Sơ Lặc 疏勒 nơi biên giới, quân Hung Nô vây thành, chặn các nguồn nước. Trong thành đào giếng sâu đến 15 trượng nhưng vẫn không có nước, sau khi Cảnh Cung hướng đến giếng cầu khấn, nước đã phun lên. Quân Hung Nô thoái lui, thành được bảo toàn.

Chú của người dịch
Cảnh Cung 耿恭: tự Bá Tông 伯宗, danh tướng thời Đông Hán, người Mậu Lăng 戊陵 quận Phù Phong 扶风 (nay là phía đông bắc huyện Hưng Bình 兴平 tỉnh Thiểm Tây 陕西), mồ côi từ nhỏ. Tính cách ông khảng khái, có tài tướng soái.
          Thời Hán Minh Đế, ông trấn thủ thành Kim Bồ 金蒲. Tháng 3 năm Vĩnh Bình 永平 thứ 18 (năm 75), Hung Nô tấn công thành Kim Bồ, bị Cảnh Cung đánh lui. Tháng 5, thấy thành Sơ Lặc 疏勒 có nước của các khe suối có thể cố thủ nên ông đã dời binh đến Sơ Lặc. Tháng 7 Hung Nô một lần nữa tấn công vây thành, lương thực trong thành hết sạch, quân lính phải nấu cung tên mũ giáp ăn lấy phần gân và da, nhưng Cảnh Cung và quân sĩ vẫn kiên thủ bất khuất. Cảnh Cung cho đào một cái giếng sâu đến 15 trượng những vẫn không có nước. Quan binh thiếu nước uống, thậm chí vắt phân ngựa để lấy nước. Cảnh Cung đích thân dẫn binh đào giếng, vận chuyển đất, chẳng bao lâu nước phun lên, mọi người đồng thanh reo vang. Cảnh Cung liền sai người từ trên thành hắt nước xuống cho quân Hung Nô thấy. Quân Hung Nô cảm thấy kì lạ, cho là thần linh đã giúp quân Hán, thế là lui quân.
                      http://baike.baidu.com/item

                                                               Huỳnh Chương Hưng
                                                               Quy Nhơn 23/6/2017

Nguồn
THƯỜNG DỤNG ĐIỂN CỔ
常用典故
Biên soạn: Tôn Lập Quần 孙立群, Lí Ái Trân 李爱珍
Thượng Hải đại học xuất bản xã, 2005
Previous Post Next Post