Dịch thuật: Tôn Vũ (kì 3)

TÔN VŨ
(kì 3)

ĐÁNH BẠI SỞ VIỆT,
THỬ VUNG DAO MỔ TRÂU MÀ UY CHẤN CHƯ HẦU

          Gian thần nước Sở chuyên quyền, trung lương bị hại, chiến tranh liên miên. Các thuộc quốc của nước Sở lần lượt phản loạn, một số chư hầu đã để ý  nước Sở.
          Mùa hạ năm 506 trước công nguyên, nước Tấn ủng hộ nước Thái thôn tính nước Thẩm , một thuộc quốc của nước Sở. Nước Sở vây đánh nước Thái, thay nước Thẩm phục thù. Nước Thái cầu viện nước Ngô . Ngô Vương nói với Ngũ Tử Tư và Tôn Vũ rằng:
          - Chuẩn bị 5,6 năm, giờ thời cơ đã đến chăng?
          Ngũ Tử Tư, Tôn Vũ nói rằng:
          - Đại Vương muốn cử binh đánh Sở, tất cần phải có được sự trợ giúp của nước Đường nước Thái.
          Ngô Vương phái Ngũ Tử Tư đi liên hiệp nước Đường nước Thái. Hai nước Đường Thái vốn là thuộc quốc của Sở. Có một năm, Thái Chiêu Hầu 蔡昭侯 mang một đôi ngọc và 2 chiếc áo da đi triều kiến Sở Vương. Lệnh doãn nước Sở là Tử Thường 子常 hướng đến Thái Chiêu Hầu đòi ngọc và áo da. Thái Chiêu Hầu không chịu đáp ứng nên bị giam lỏng. Chẳng bao lâu, Đường Thành Công 唐成公 đem 2 con ngựa quý đi triều kiến Sở Vương. Tử Thường cũng hướng đến Đường Thành Công đòi ngựa. Đường Thành Công không chịu, cũng bị giam lỏng. Sau 3 năm, hai người giao nộp ngựa và ngọc mới được phóng thích.
          Thái Hầu sau khi về nước, liên hiệp với các nước Tấn, Tống, Tề, Lỗ, Trần cùng phạt Sở. Trên đường đi gặp mưa lớn, quân Tấn về lại nước, quân các nước khác cũng theo đó về luôn. Thái Hầu lại muốn cùng nước Ngô phạt Sở. Mùa đông, Ngô vương bái Tôn Vũ làm Thượng tướng, Ngũ Tử Tư làm phó tướng, tập kết binh lực toàn quốc, liên hiệp cùng 2 nước Đường Thái, xuất sư phạt Sở.
          Liên quân tiến lên phía bắc, rồi thuận theo Hoài hà tiến về phía tây, quân Ngô vượt qua nước Thái, Tôn Vũ hạ lệnh:
          - Quân sĩ lên bờ, đi bộ tiến lên phía trước.
          Quân Ngô đi cả ngày đêm, nhắm biên giới nước Sở tiến như hoả tốc.
          Nước Sở triệu tập đại thần cử hành hội nghị quân sự, bàn việc tuyển tướng chống địch. Cuộc tranh luận chưa xong đã bị gián điệp nước Ngô thám thính biết được. Ngũ Tử Tử phái gián điệp phao tin:
- Nếu để công tử Kết làm tướng, chúng ta sẽ lấy đầu hắn, nếu để Lệnh doãn Tử Thường dẫn quân, chúng ta chỉ có thể lui về 3 xá.
          Sở Vương trúng kế, bái Lệnh doãn Tử Thường làm tướng.
          Tử Thường chỉ huy 20 vạn quân Sở tiến ra tiền tuyến, quân Sở vừa đến bờ nam Hán thuỷ, quân Ngô sớm đã đến phía bắc Hán thuỷ. Tôn Vũ hạ lệnh đóng trại tại khu vực Dự Chương 豫章. Tướng nước Sở là Tử Thường cho rằng quân Ngô viễn chinh ngàn dặm, lương thảo vận chuyển khó khăn, nhất định sẽ dùng chiến lược tốc chiến tốc quyết. Không ngờ, quân Ngô lại án binh bất động. Tử Thường cũng hạ lệnh quân Sở đóng trại, canh phòng cẩn mật.
          Tả Tư mã Thẩm Doãn Thú 沈尹戍 nói rằng:
          - Tôn Vũ án binh bất động phạm vào điều đại kị của binh gia. Tướng quân tạm thời giữ quân Ngô ở đây, tôi thống lĩnh binh mã bản bộ, thiêu huỷ chiến thuyền của quân Ngô, giữ Đại Toại 大隧, Trực Viên 直辕, Minh Mạch 冥陌. Tướng quân đón đầu đánh, tôi tập kích từ phía sau.
          Tử Thường đồng ý, Thẩm Doãn Thú lập tức dẫn quân đi vòng. Vũ Thành Hắc 武城黑 nói với Tử Thường:
          - Quân hai bên giằng co, bất lợi cho quân Sở, chi bằng tốc chiến tốc quyết.
          Sử Hoàng 史皇 nói với Tử Thường:
          - Người nước Sở ghét tướng quân, yêu mến Tả Tư mã. Nếu Tử Tư mã huỷ diệt thuyền quân Ngô thành công, sẽ một mình giành lấy chiến công. Tướng quân phải nhanh chóng tấn công trước khi Tả Tư mã hành động.
          Tử Thường không nghĩ đến lời giao hẹn cùng Tả Tư mã Thẩm Doãn Thú, hạ lệnh vượt Hán thuỷ, đóng trại tại khu vực núi. Quân Ngô vì trước sau đều gặp địch nên từng người ra sức chiến đấu. Quân Sở do Tử Thường thống lĩnh cũng ra sức tác chiến, hai bên đại chiến 3 lần. Quân Sở người đông nhưng tố chất kém, chỉ huy hỗn loạn. Quân Sở vừa đánh vừa lui, lui đến Bách Cử 柏举. Quân hai bên giằng co mấy ngày. Phù Khái 夫概 hướng đến Ngô Vương thỉnh chiến:
          - Quân ta trước tiên phát khởi tấn công, quân Sở tất loạn. Quân ta lại dồn sức tấn công, nhất định sẽ giành thắng lợi.
          Ngô Vương không đồng ý ý kiến của Phù Khái.
                                                                                         (còn tiếp)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng
                                                                   Quy Nhơn 15/3/2017

Nguyên tác
TÔN VŨ
孙武
Trong quyển
HỔ CHI UY
虎之威
Tác giả: Hàn Tố Văn 韩素文
Bắc Kinh: Trung Quốc Trường An xuất bản xã, 2006.
Previous Post Next Post