Dịch thuật: Tôn Vũ (tiếp theo kì 3)

TÔN VŨ
(tiếp theo kì 3)

        
  Nhưng Phù Khái không đếm xỉa gì đến lời phản đối của Ngô Vương, âm thầm dẫn 5000 binh mã, thừa lúc quân Sở chưa kịp ăn cơm, phát khởi tấn công dũng mãnh. Quân Sở bị giết vô số, Tôn Vũ lập tức đem quân chủ lực giết địch. Quân Sở tháo chạy, Tử Thường cũng tháo chạy. Quân Sở như mâm cát rời, thất bại thảm hại.
          Quân Ngô tại sông Thanh Phát 清发 truy đuổi theo quân Sở. Quân Sở tranh nhau giành lấy thuyền, Ngô Vương hạ lệnh tấn công, Phù Khái nói rằng:
          - Phải cho quân Sở vượt sông một con đường sống, quân Sở còn lại sẽ chỉ lo chạy thoát thân. Quân ta thừa dịp phát khởi tấn công.
          Ngô Vương đồng ý. Quân Sở bị giết rất nhiều, số bị chết chìm càng nhiều hơn.
          Quân Sở vượt qua được sông vội vàng nấu cơm, quân Ngô đuổi đến, quân Sở đành nhịn đói bỏ chạy. Quân Ngô sau khi ăn cơm, tiếp tục truy sát.
          Quân Sở chạy đến Ung Phệ 雍噬, phía trước có Hán thuỷ, phía sau có quân Ngô. Tả Tư mã Thẩm Doãn Thú dẫn một lộ quân Sở khác chạy đến, đánh lui quân Ngô. Sau, Tôn Vũ dẫn quân chủ lực đến, hai bên đại chiến tại Ung Phệ 3 lần. Quân Sở người mệt ngựa thiếu bị quân Ngô đánh bại. Tả Tư mã Thẩm Doãn Thú oán hận Tử Thường không giữ lời, căm phẫn tự sát.
          Toàn tuyến quân Sở bị tan vỡ, tháo chạy về Dĩnh đô 郢都, Dĩnh đô phơi bày trước mặt quân Ngô. Tôn Vũ chỉ huy quân Ngô vượt Hán thuỷ tiến thẳng đến Dĩnh đô. Quân Ngô vượt qua núi Hổ Nha 虎牙 đến Đương Dương Bản 当阳阪. Tôn Vũ thấy thế nước sông Chương hung dữ, địa thế Dĩnh đô thấp trũng, liền ra lệnh cho quân Ngô đóng quân nơi cao, đợi đến đêm, đào hào sâu. Khi trời sáng, quân Ngô phá đê sông Chương, nước sông tuôn nghìn dặm. Quân dân nước Sở cùng nhau thoát thân, dưới thành Dĩnh đô biển nước mênh mông.
          Quân Ngô ngồi bè, thuận theo giòng nước đến dưới thành Dĩnh đô.
          Sở Chiêu Vương ngồi thuyền tháo chạy từ cửa tây. Tôn Vũ sai người chặn đê sông Chương, tháo nước cho chảy về sông. Lúc bấy giờ, Ngũ Tử Tư thống lĩnh một lộ quân khác công hạ Mạch thành 麦城, Ngô Vương Hạp Lư tiến vào Dĩnh đô.
          Trong trận đại chiến Ngô Sở, Tôn Vũ chỉ huy 3 vạn quân Ngô, đánh bại 20 vạn quân Sở, uy chấn chư hầu. Về sau, nước Tần xuất tinh binh, giúp nước Sở thu phục lại Dĩnh đô. Nước Sở dời quốc đô đến Đô Thành 都城.
          Sau đó chẳng bao lâu, Tôn Vũ hướng đến Ngô Vương xin được từ quan về quê. Ngô Vương cảm thấy chấn động, phái Ngũ Tử Tư đi khuyên Tôn Vũ. Tôn Vũ nói rằng:
          - Tôi vốn không muốn làm quan, chỉ là muốn thử dùng binh pháp. Hiện nay, ngày càng yếu đi, xin ông thay tôi giải thích trước mặt đại vương.
          Ngô Vương miễn cưỡng đem vùng đất Phú Xuân 富春 tặng cho Tôn Vũ. Tôn Vũ quy ẩn điền viên. Việt Vương Doãn Thường 允常 qua đời, Câu Tiễn 勾践 lên ngôi. Ngô Vương Hạp Lư thừa cơ phạt Việt. Câu Tiễn dẫn quân Việt nghinh địch, hai bên triển khai đại chiến. Ngô Vương Hạp Lư bị chém đứt ngón chân. Hạp Lư trước khi chết truyền vương vị lại cho Phù Sai 夫差.
          Ba năm sau, Ngũ Tử Tử đến Phú Xuân thăm Tôn Vũ. Vốn Tôn Vũ và Ngũ Tử Tử nhiều lần thương nghị, xin Tôn Vũ đeo ấn soái. Tôn Vũ khéo léo cự tuyệt, đồng thời ám thị cho Ngũ Tử Tư thoái ẩn chốn dân gian, an hưởng tuổi già. Nhưng Ngũ Tử Tư kiên trì xin Tôn Vũ xuống núi, Tôn Vũ bảo rằng:
          - Với giao tình giữa tôi với ông, tôi xin một lần nữa hiến cho ông một kế.
          Ngũ Tử Tư đành bằng lòng. Tôn Vũ nói:
          - Đại phu nước Việt Văn Chủng 文种, tướng quân Phạm Lãi 范蠡 tinh thông mưu lược, nhất định sẽ ngăn chặn Câu Tiễn rời Cối Kê 会稽, khiến Câu Tiễn tức giận. Chúng ta phái một đội khinh kị binh, từ Thái hồ 太湖 đi thuyền xuống phía nam, lên bờ phía tây bắc nước Việt, quấy rối quân Việt, chọc giận Câu Tiễn. Một khi Câu Tiễn rời Cối Kê, chủ lực quân Ngô lập tức tấn công Cối Kê, Đội khinh kị binh đó không ngừng quấy rối quân Việt. Khi quân chủ lực hai bên tiếp xúc, kị binh giương cờ hò hét ở hậu phương quân Việt, không ngừng quấy rối. Không thể bức quân Việt đến chỗ tuyệt lộ, mà phải để quân Việt một con đường sống, rồi thừa cơ tiêu diệt.
          Quân Ngô theo kế tiêu diệt quân Việt. Việt Vương Câu Tiễn trở thành con tin ở nước Ngô. Do bởi Bá Bỉ 伯嚭 nhận hối lộ của Việt Vương, thuyết phục Phù Sai tha Câu Tiễn. Phù Sai phái Ngũ Tử Tư đến Phú Xuân đáp tạ Tôn Vũ.
                                                                      (còn tiếp)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng
                                                                   Quy Nhơn 16/3/2017

Nguyên tác
TÔN VŨ
孙武
Trong quyển
HỔ CHI UY
虎之威
Tác giả: Hàn Tố Văn 韩素文
Bắc Kinh: Trung Quốc Trường An xuất bản xã, 2006.
Previous Post Next Post