Dịch thuật: Lưu Bang thống nhất thiên hạ

LƯU BANG THỐNG NHẤT THIÊN HẠ

          Sau khi Lưu Bang 刘邦 đánh bại Hạng Vũ 项羽, thống nhất thiên hạ, đã tổ chức tiệc mừng công tại Nam Cung 南宫 Lạc Dương 洛阳. Lưu Bang nói rằng:
          - Các khanh biết nguyên nhân mà Hạng Vũ mất thiên hạ là gì không? nguyên nhân trẫm được thiên hạ là gì không? Xin các vị vương hầu, tướng lĩnh mạnh dạn nói ra cách nhìn của mình, không nên dấu ta.
          Cao Khởi 高起 và Vương Lăng 王陵 đáp rằng:
          - Bệ hạ ngạo mạn, có lúc bắt nạt người khác; Hạng Vũ khoan nhân, yêu mến người khác. Nhưng bệ hạ sai người đánh thành chiếm đất, phàm là nơi họ lấy được, bệ hạ đều ban thưởng cho họ. Cách làm của bệ hạ là cùng lợi với thiên hạ. Hạng Vũ thì ngược lại, đố kị người hiền, bức hại công thần, hoài nghi trung lương, tướng lĩnh đánh thắng trận không được khen thưởng, tướng lĩnh đánh hạ được thành trì cũng không được lợi lộc gì, đó chính là nguyên nhân Hạng Vũ mất thiên hạ.
          Lưu Bang bảo rằng:
          - Các khanh biết một mà không biết hai. Nơi triều đường định ra mưu kế, có thể chỉ huy đội quân ngoài ngàn dặm đánh thắng trận thì trẫm không bằng Trương Lương 张良. Trấn thủ hậu phương, vỗ yên bách tính, bảo đảm cung cấp lương thực cho đội quân tiền phương thì trẫm không bằng Tiêu Hà 萧何. Chỉ huy trăm vạn đại quân, đánh không trận nào là không thắng, công thành không trận nào là không được thì trẫm không bằng Hàn Tín 韩信. Ba người họ đều là anh hùng hào kiệt xuất chúng. Trẫm có thể tín nhiệm họ, để cho họ thi triển tài năng của mình, đó chính là nguyên nhân trẫm đoạt được thiên hạ. Hạng Vũ chỉ có một mưu sĩ là Phạm Tăng 范增, lại không có được sự tín nhiệm của ông ta, đó chính là nguyên nhân mà Hạng Vũ bị trẫm đánh bại.

                                                           Huỳnh Chương Hưng
                                                           Quy Nhơn 20/12/2016

Nguyên tác Trung văn
LƯU BANG THỐNG NHẤT THIÊN HẠ
刘邦统一天下
Trong quyển
TRUNG HOA THƯỢNG HẠ NGŨ THIÊN NIÊN
中华上下五千年
Chủ biên: Lí Tinh 李晶
Nam Kinh đại học xuất bản xã, 2007
Previous Post Next Post