Dịch thuật: Tửu lưu mãn lộ酒流满路
    王文正公母弟, 傲不可训. 一日过冬至, 祠家庙列百壶于堂前, 弟皆击破之, 家人惧骇. 文正忽自外入, 见酒流, 又满路, 不可行, 俱无一言, 但摄衣步入堂. 其后弟忽感悟, 复为善. 终亦不言.
                                (忍经)

TỬU LƯU MÃN LỘ
          Vương Văn Chính Công mẫu đệ, ngạo bất khả huấn. Nhất nhật quá Đông Chí, từ gia miếu liệt bách hồ vu đường tiền, đệ giai kích phá chi, gia nhân cụ hãi. Văn Chính hốt tự ngoại nhập, kiến tửu lưu, hựu mãn lộ, bất khả hành, câu vô nhất ngôn, đản nhiếp y bộ nhập đường. Kì hậu đệ hốt cảm ngộ, phục vi thiện. Chung diệc bất ngôn.
                                                                                  (Nhẫn kinh)

RƯỢU CHẢY TRÀN CẢ LỐI ĐI
          Cậu của Vương An Thạch, tính cách ngạo mạn khó bảo. Một hôm nhân lúc đến tiết Đông Chí, người nhà tế tổ bày cả trăm vò rượu trước từ đường, người cậu Vương An Thạch đập vỡ một số vò rượu, mọi người đều vô cùng kinh hãi. Vương An Thạch từ ngoài vào, thấy rượu chảy lênh láng trên mặt đất, không thể đi được, ông không nói tiếng nào, chỉ vén áo bước vào. Về sau, cậu của Vương An Thạch bỗng nhiên hối cải, trở nên tốt. Vương An Thạch trước sau không hề nhắc đến việc đập phá vò rượu của ông ta.

                                                             Huỳnh Chương Hưng
                                                             Quy Nhơn 13/11/2016

Nguồn
NHẪN KINH . KHUYẾN NHẪN BÁCH CHÂM
忍经 . 劝忍百箴
Tác giả: (Nguyên) Hứa Danh Khuê 许名奎, Ngô Lượng 吴亮
Chú dịch: Trần Khiêm 陈谦
Previous Post Next Post