Dịch thuật: Niên biểu Tư Mã ThiênNIÊN BIỂU TƯ MÃ THIÊN

- Năm Trung Nguyên 中元 thứ 5 (năm 145 trước công nguyên) xuất sinh.
- Năm Nguyên Sóc 元朔 thứ 3 (năm 126 trước công nguyên) 20 tuổi. Bắt đầu lữ trình “Nam du Giang Hoài” 南游江淮
- Năm Nguyên Thú 元狩 thứ 4 (năm 119 trước công nguyên) 27 tuổi. Kết thúc lữ trình 7, 8 năm du lịch các nơi, về triều đảm nhiệm chức Lang Trung.
- Năm Nguyên Đỉnh 元鼎 thứ 6 (năm 111 trước công nguyên) 35 tuổi. Lang Trung Tư Mã Thiên phụng mệnh vỗ yên Ba Thục 巴蜀.
- Năm Nguyên Phong 元封 thứ 2 (năm 109 trước công nguyên) 37 tuổi. Mùa xuân theo Vũ Đế 武帝 tuần thị Câu thị 缑氏, Đông Lai 东莱. Mùa hè vỡ đê Hồ Tử Khẩu 子口 Hoàng hà 黄河, theo Vũ Đế đến trị thuỷ, vác củi đắp đê.
- Năm Nguyên Phong 元封 thứ 3 (năm 108 trước công nguyên) 38 tuổi. Kế nhậm chức vụ của phụ thân, làm Thái Sử Lệnh.
- Năm Thái sơ 太初 thứ 1 (năm 104 trước công nguyên) 42 tuổi. Chủ trì cải lịch, chế định “Thái Sơ lịch” 太初历 dể ban hành.
- Năm Thiên Hán 天汉 thứ 2 (năm 99 trước công nguyên) 47 tuổi. Lí Lăng 李陵 bị Hung Nô đánh bại, Tư Mã Thiên minh oan cho Lí Lăng, đắc tội bị giam vào ngục.
- Năm Thiên Hán 天汉 thứ 3 (năm 98 trước công nguyên) 48 tuổi. Không có tiền chuộc tội, bị hủ hình.
- Năm Thiên Hán 天汉 thứ 4 (năm 97 trước công nguyên) 49 tuổi. Tiếp nhận mệnh lệnh của Vũ Đế, đảm nhiệm chức Trung Lang Lệnh.
- Năm Chinh Hoà 征和 thứ 2 (năm 91 trước công nguyên) 55 tuổi. Tiếp tục làm Thái Sử Lệnh. Giang Sung 江充 vu hãm thái tử dùng thuật gây độc hại Vũ Đế, thái tử bại binh tự sát.
Nhậm An 任安 liên luỵ bị giam vào ngục, viết thư nhờ Tư Mã Thiên cầu xin với hoàng đế, Tư Mã Thiên viết Báo Nhậm An thư 报任安书.
- Năm Chinh Hoà 征和 thứ 3 (năm 90 trước công nguyên) 56 tuổi. Từ năm này trở đi, trong sử thư không thấy ghi chép gì có liên quan đến Tư Mã Thiên.

                                                            Huỳnh Chương Hưng
                                                            Quy Nhơn 10/9/2016

Nguồn
TƯ MÃ THIÊN
司马迁
 Tác giả: Đặng Tương Tử 邓湘子
Triết Giang thiếu niên nhi đồng xuất bản xã, 2006.
Previous Post Next Post