Dịch thuật: Tư Mã Viêm kiến lập Tây Tấn

TƯ MÃ VIÊM KIẾN LẬP TÂY TẤN

        Năm 263, Nguỵ diệt Thục. Năm 265, Tư Mã Viêm司马炎 thay chính quyền nhà Nguỵ, kiến lập triều Tấn, vẫn lấy Lạc Dương 洛阳 làm kinh đô, sử xưng là Tây Tấn.
          Tháng 11 năm Hàm Ninh 咸宁 thứ 5 đời Tấn Vũ Đế, Tấn Vũ Đế 晋武帝 bổ nhiệm Giả Sung 贾充 làm Đại đô đốc, tướng quân Dương Tế 杨济 làm trợ thủ cho ông, thống lĩnh 25 vạn đại quân tấn công Đông Ngô.
          Ngày 15 tháng 3 năm Thái Khang 太康 thứ 1, quân Tấn đánh đến Thạch Đầu thành 石头城 ở Kiến Nghiệp 建邺. Hoàng đế Đông Ngô là Tôn Hạo 孙皓 sợ đến nỗi hồn bất phụ thể, trói hai tay ra sau, sai người khiêng quan tài đến tiền môn quân Tấn đầu hàng. Tướng Tấn là Vương Tuấn 王浚 thay Tấn Vũ Đế mở trói cho Tôn Hạo, đưa Tôn Hạo đến kinh thành Lạc Dương. Vương Tuấn thu gom điển tịch sách vở của nước Ngô, đánh thắng 4 châu, 43 quận, 313 huyện, tổng cộng được 523000 hộ, 32000 lại, 230000 dân binh, tổng cộng nhân khẩu nam nữ 2300000. Những nơi bị đánh chiếm  vẫn lưu dụng quan lại từ châu mục quận thú trở xuống để quản lí. Đồng thời phế bỏ chính lệnh tàn khốc thời kì nước Ngô, tuyên bố pháp lệnh giản gọn dễ thi hành. Người nước Ngô vô cùng vui mừng. Ngày 29 tháng 4 mùa hè năm đó, Tấn Vũ Đế lại ban bố lệnh đại xá, thay đổi niên hiệu, cho phép bách tính tụ tập yến ẩm kéo dài đến 5 ngày, đồng thời phát chẩn cho những người già neo đơn, những người nghèo khổ. Ngày 20 tháng 4 mùa hè năm Thái Hi 太熙 thứ 1, Vũ Đế qua đời tại điện Hàm Chương 含章, hưởng niên 55 tuổi, mai táng tại lăng Tuấn Dương 峻阳, miếu hiệu là “Thế Tổ” 世祖.

                                                               Huỳnh Chương Hưng
                                                              Quy Nhơn 06/01/2016

Nguyên tác Trung văn
TƯ MÃ VIÊM KIẾN LẬP TÂY TẤN
司马炎建立西晋
Trong quyển
TRUNG HOA THƯỢNG HẠ NGŨ THIÊN NIÊN
中华上下五千年
Chủ biên: Lí Tinh 李晶
Nam Kinh đại học xuất bản xã, 2007
Previous Post Next Post