Dịch thuật: Tư đả厮打
          教官子与县丞子厮打, 教官子屡负, 归而哭诉其母. 母曰: “彼家终日吃肉, 故恁般强健会打. 你家终日吃腐, 力气衰微, 如何敌得他过?” 教官曰: “这般我儿不要忙, 等祭过了丁, 再与他报复便了.”
                                 (笑林广记)

TƯ ĐẢ
          Giáo quan tử dữ Huyện thừa tử tư đả, giáo quan tử lũ phụ, quy nhi khốc tố kì mẫu. Mẫu viết: “Bỉ gia chung nhật ngật nhục, cố nhẫm ban cường kiện hội đả. Nễ gia chung nhật ngật hủ, lực khí suy vi, như hà địch đắc tha quá?” Giáo quan viết: “Giá ban ngã nhi bất yếu mang, đẳng tế qua liễu Đinh, tái dữ tha báo phục tiện liễu.”
                                                                                  (Tiếu lâm quảng kí)

NGHỊCH TRÒ ĐÁNH NHAU
         Con của thầy giáo và con của quan Huyện thừa nghịch trò đánh nhau, con thấy giáo luôn thua, liền về khóc nói với mẹ. Người mẹ bảo rằng: “Nhà người ta ngày ngày ăn thịt nên mới cường tráng mạnh khoẻ đánh giỏi. Còn nhà ta ngày ngày ăn đậu hủ, khí sức suy yếu, làm sao đánh lại nó?” Thầy giáo nói rằng: “Như vầy đi, con của ta không nên vội, đợi qua ngày tế Đinh (1), nhà có món ngon, ăn xong lúc đó tìm nó báo thù là được chứ gì.”

Chú của người dịch
1- Tế Đinh (Đinh tế 丁祭): cũng gọi là “Tế Đinh” 祭丁, đây là lễ tế Khổng Tử. Năm Thuận Trị 顺治 thứ 2 (năm 1645) quy định: hàng năm tế vào tháng Trọng xuân và tháng Trọng thu, đều vào ngày Đinh thượng tuần của tháng, cho nên gọi là “Đinh tế”.

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:
- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部
- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部
- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部
- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      
          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.
          Truyện Tư đả  Hủ lưu bộ.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                                    Quy Nhơn 07/01/2016

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ
笑林广记
(Thanh) Du Hí chủ nhân 游戏主人 biên soạn
Tang Thánh Đồng 桑圣彤 chú dịch
Sùng Văn thư cục, 2007.
Previous Post Next Post