Dịch thuật: Thổ long sô cẩu

THỔ LONG SÔ CẨU
土龙刍狗
RỒNG ĐẤT CHÓ RƠM

Giải thích: sô : cỏ cho súc vật ăn. Rồng được nặn bằng đất, chó được bện bằng rơm, đây là hai thứ được dùng trong tế tự. Thành ngữ này dùng để ví tôn quý nhất thời, chỉ có danh mà không có thực.
Xuất xứ: Tấn . Trần Thọ 陈寿: Tam quốc chí . Thục thư . Đỗ Vi truyện 三国志 . 蜀书 . 杜微传.

          Lưu Bị 刘备 sau khi tiến vào Tây Thục, để củng cố chính quyền nước Thục, đã cho tìm nhân tài các nơi. Đương thời có một người tên là Đỗ Vi 杜微, nguyên là tùng sự của Thục chu mục Lưu Chương 刘璋, nhân vì bệnh nên từ quan về nhà. Sau khi Lưu Bị đến, Đỗ Vi lấy cớ tai điếc không muốn ra giúp Lưu Bị. Chư Cát Lượng nghe qua liền đích thân đến nhà, dùng bút bàn chuyện với ông một cách thân thiết.
          Chư Cát Lượng viết rằng:
- Tôi nghe nói ông đức cao vọng trọng, rất muốn đến thăm. Nay người trong thiên hạ mến mộ nhà Hán, ông nên ứng với trời thuận theo dân phò tá minh chủ, không uổng một đời đại trượng phu.
          Đỗ Vi viết lại:
          - Tôi nay tuổi đã cao, thân luôn bệnh tật, chỉ cầu quy ẩn.
          Chư Cát Lượng nhẫn nại khuyên Đỗ Vi:
          - Trước mắt Tào Phi 曹丕 soán ngôi giết Hán Đế, tự lập làm đế, đó chẳng qua chỉ là rồng đất chó rơm, danh không hợp với thực. Chúng ta nên ra lấy chính đạo để diệt trừ ông ta, Ông sao lại cầu quy ẩn nơi rừng núi vậy?
          Đỗ Vi rốt cuộc bằng lòng ra giúp, giữ chức Gián nghị đại phu

                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                          Quy Nhơn 08/01/2016

Nguyên tác Trung văn
THỔ LONG SÔ CẨU
土龙刍狗
Trong quyển
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒
Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004.
Previous Post Next Post