Sáng tác: Vô đề無題
銅像巍巍在
瓦心碌碌存
連年肴饌海
封使坐公門
         黃章興

VÔ ĐỀ
Đồng tượng nguy nguy tại
Ngoã tâm lục lục tồn
Liên niên hào soạn hải
Phong sứ toạ công môn
                                            Huỳnh Chương Hưng
                                           Quy Nhơn 06/8/2015
Previous Post Next Post