Dịch thuật: Xa thuỷ mã long

XA THUỶ MÃ LONG
车水马龙
XE NHƯ NƯỚC, NGỰA NHƯ RỒNG

Giải thích: hình dung ngựa xe qua lại rất nhiều, liên miên không dứt, vô cùng náo nhiệt.
Xuất xứ: Nam triều . Tống . Phạm Việp 范晔: Hậu Hán thư – Mã hậu truyện 后汉书 - 马后传

          Mã hậu 马后 là con gái của Mã Viện 马援 đầu đời Hán. Thời Hán Minh Đế 汉明帝 bà nhập cung làm “phi”, sau được thăng làm “hậu”, nên gọi là “Mã hậu”. Khi con của Minh Đế là Chương Đế 章帝 lên ngôi, “Mã hậu” lại được tôn là “Mã thái hậu”.
          Hán Chương Đế không phải là con ruột của Mã hậu, nhưng rất kính trọng bà, nhân đó muốn phân phong quan tước cho mấy người cậu nhà họ Mã, nhưng Mã hậu kiên quyết không đồng ý.
          Mã hậu nói rằng:
          Phàm những kẻ lấy lòng người khác đều có mưu tính riêng cho mình. Ta lần trước về thăm nhà, nhìn thấy mấy cậu đều rất xa xỉ. Khách đến thăm, kẻ qua người lại “xe như nước, ngựa như rồng”, vô cùng náo nhiệt. Ta còn thấy kẻ hầu trong nhà họ đều mặc áo quần tươm tất chỉnh tề, người đánh xe của ta so với bọn chúng kém xa. Lúc bấy giờ ta ra sức kềm chế mình, không trách cứ cũng không tức giận, chẳng qua là từ đó không trợ giúp cho cuộc sống của họ nữa, để họ tỉnh ngộ sửa chữa lỗi lầm. Nay nếu ban cho họ quan tước thì sao được?

                                                              Huỳnh Chương Hưng
                                                   Quy Nhơn 09/3/2015

Nguyên tác Trung văn
XA THUỶ MÃ LONG
车水马龙
Trong quyển
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒
Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004.
Previous Post Next Post