Câu đối: Yến oa hùng chưởng ...
燕窩熊掌弗躬弗親酖戀有餘之志
豹褎羔裘不稼不穡斂收無底之心

Yến oa hùng chưởng, phất cung phất thân, đam luyến hữu dư chi chí
Báo tụ cao cầu, bất giá bất sắc, liễm thu vô để chi tâm

                               Huỳnh Chương Hưng
                             Quy Nhơn 19/9/2014
Previous Post Next Post