Thơ: Vịnh cúc
詠菊
晚節黃花小徑栽
凌寒冒雨天來
東籬陶令曾為友
九月重陽獨盛開
             黃章興

VỊNH CÚC
Vãn tiết hoàng hoa tiểu kính tài
Lăng hàn mạo vũ tổng thiên lai
Đông li Đào Lệnh tằng vi hữu
Cửu nguyệt Trùng Dương độc thịnh khai
                                                         Huỳnh Chương Hưng
                                                          Quy Nhơn 05/11/2013
Previous Post Next Post