Dịch thuật: Nhất cầm nhất hạc

NHẤT CẦM NHẤT HẠC
一琴一鹤
MỘT ĐÀN MỘT HẠC

Giải thích: ví với sự cao nhã và thanh bần của văn sĩ
Xuất xứ:  Nguyên : Tống sử - Triệu Biện truyện 宋史 - 赵抃传 .

          Đời Tống có một vị quan tên Triệu Biện 赵抃, một buổi sáng nọ đi đến đất Thục nhận nhiệm vụ. Hành trang của Triệu Biện vô cùng đơn giản, ông chỉ mang theo bên mình một chiếc đàn cổ và một con hạc trắng. Chiếc đàn đựng trong túi vải, chim hạc nhốt ở trong lồng, một đàn một hạc đeo ở hai bên con ngựa, đó chính là toàn bộ hành trang của Triệu Biện. “Đàn” và “hạc” đều tượng trưng cho sự cao nhã bất tục của văn nhân học sĩ thời cổ.
          Hoàng đế Tống Thần Tông 宋神宗 sau khi nghe nói Triệu Biện chỉ mang theo một đàn một hạc đến nhiệm sở, vô cùng khen ngợi nói với Triệu Biện rằng:
          Khanh đi ngựa đến đất Thục nhận việc, chỉ mang theo một đàn một hạc, quả thật là một việc tốt. Hi vọng sau khi đến nhiệm sở, khanh làm cho quân binh tinh nhuệ, chính sự giản đơn, không tham tài vật, giống như hành trang đơn giản của khanh vậy.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                           Quy Nhơn 24/7/2013

Nguyên tác Trung văn
NHẤT CẦM NHẤT HẠC
一琴一鹤
Trong quyển
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒
Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004.
Previous Post Next Post