Dịch thuật: Quách Mạt Nhược đối lại vế đối


QUÁCH MẠT NHƯỢC ĐỐI LẠI VẾ ĐỐI

          Quách Mạt Nhược 郭沫若 kể lại rằng: Lúc ông khoảng 6 tuổi học lớp mẫu giáo, có một lần cùng thầy và mấy bạn đi câu trở về, khi thầy bình chữ viết đã viết sau trang giấy 2 chữ “điếu ngư” 钓鱼 (câu cá), bảo đám học trò đối lại. Trước đó chẳng bao lâu, Quách Mạt Nhược có xem qua vở múa rối “Dương Hương đả hổ” 杨香打虎 (Dương Hương đánh hổ), liền thuận miệng đọc “đả hổ” 打虎. Thầy vỗ án khen hay, khiến đám học trò không hiểu gì.
          Về sau vị thầy này trước mặt phụ thân Quách Mạt Nhược đã hết sức ca ngợi Quách Mạt Nhược, bảo rằng Quách Mạt Nhược “mở miệng nói ra không phải tầm thường”, tương lai nhất định trở thành người tài.
          Lên 8 tuổi khi học tại một tư thục, Quách Mạt Nhược cùng bạn học hái trộm đào của một ngôi miếu, người giữ miếu sang mách, thầy tức giận trách mắng đám học trò:
Tạc nhật thâu đào toản cẩu động, bất tri thị thuỳ?
昨日偷桃钻狗洞,不知是谁?
(Hôm qua hái trộm đào chui vào lỗ chó, không biết là ai?)
          Quách Mạt Nhước liền cúi đầu đáp lại:
Tha niên phan quế bộ thiềm cung, tất định hữu ngã!
他年攀桂步蟾宫,必定有我
(Ngày sau vin cành quế bước đến cung thiềm, nhất định có ta)
          Vị thầy kinh ngạc về tài năng của Quách Mạt Nhược, trong phút chốc chuyển giận thành vui, không truy cứu chuyện đó nữa.

Cặp đối:
Tạc nhật thâu đào toản cẩu động, bất tri thị thuỳ?
Tha niên phan quế bộ thiềm cung, tất định hữu ngã!
昨日偷桃钻狗洞,不知是谁?
他年攀桂步蟾宫,必定有我
(Hôm qua hái trộm đào chui vào lỗ chó, không biết là ai?)
(Ngày sau vin cành quế bước đến cung thiềm, nhất định có ta)

                                                                       Huỳnh Chương Hưng
                                                                      Quy Nhơn 14/3/2013

Nguyên tác Trung văn
QUÁCH MẠT NHƯỢC TẠI TƯ THỤC KHẢO ĐỐI TỬ
郭沫若在私塾考对子
Trong quyển
KHINH TÙNG HỌC ĐỐI LIÊN
轻松学对联
Tác giả: Nghiêm Ân Huyên 严恩萱
                      Nghiêm Khảo Lượng 严考亮
Quảng Châu – Kí Nam đại học xuất bản xã, 2005.
Previous Post Next Post