Câu đối: Thiện chính tất thân dân ...

善政必親民智足仁餘廉增禮備富教其

民秉直危言危行


良謀當敏事寬多恥實信在謙真先勞其

事執中寡悔寡尤


Thiện chính tất thân dân, trí túc, nhân dư, liêm tăng, lễ bị, phú giáo kỳ dân, bỉnh trực nguy ngôn nguy hạnh

Lương mưu đương mẫn sự, khoan đa, sỉ thực, tín tại, khiêm chân, tiên lao kỳ sự, chấp trung quả hối quả vưu.

                              Huỳnh Chương Hưng
                                 Quy Nhơn 30/10/2012
Previous Post Next Post