Tranh vẽ: Hoa diễm vũ phong lưu ...


Hoa diễm vũ phong lưu
Vụ hương mê nguyệt bạc
(Thanh: Hoàng Bá Quyền)
Previous Post Next Post