Tranh Vẽ: Thạch lựu


Đan ba kết tú, 
Chu thực tinh huyền.
Tiếp thuý ngạc vu lục diệp,
 Mạo hồng nha vu đan đính.
(Phan Nhạc: An thạch lựu phú)
Previous Post Next Post