Thư Pháp: Hương ám nhiễu song sa


Hương ám nhiễu song sa
Bán liêm sơ ảnh già
Sương chi nhất đĩnh cán
Ngọc thụ kỉ khai hoa
Bàng thuỷ lung yên bạc
Khích tường xuyên nguyệt tà
Phương mai hỉ đạm nhã
Vĩnh nhật bạn thanh trà
(Thanh: Trương Dịch Quang - Mai)
Previous Post Next Post