Tranh: Hàn hoa khai dĩ tận ...


Hàn hoa khai dĩ tận
Cúc nhuỵ độc doanh chi
(Đường: Đỗ Phủ - Vân An cửu nhật)
Previous Post Next Post