Thư Pháp: Bạc nguyệt mê hương vụ ...


Bạc nguyệt mê hương vụ
Lưu phong vũ diễm hoa
(Thanh: Hoàng Bá Quyền)
Previous Post Next Post