Tranh: Hoa phi mạc khiển tuỳ lưu thuỷ


Hoa phi mạc khiển tuỳ lưu thuỷ
Phạ hữu ngư lang lai vấn tân
(Tạ Phương Đắc - Khánh Toàn am đaò hoa)
Previous Post Next Post