Tranh: Thiên cổ u trinh thị thử hoa ...


Thiên cổ u trinh thị thử hoa
Bất cầu văn đạt chỉ yên hà
(Thanh: Trịnh Bản Kiều - Cao sơn u lan)
Previous Post Next Post