Tranh: Đào lí vô ngôn hựu hà tại ...


Đào lí vô ngôn hựu hà tại
Hướng phong thiên tiếu diễm dương nhân
(Đỗ Mục: Tử vi hoa)
Previous Post Next Post