Tranh: Tự thị bất quy quy tiện đắc...


Tự thị bất quy quy tiện đắc
(Đường: Thôi Đồ - Xuân tịch (Lữ hoài))
Previous Post Next Post